ป้ายกำกับ :

บวรสถานสุทธาวาส

25 ปี สบศ.เปิดวัดพระแก้ววังหน้า หนุนเที่ยววัฒนธรรม

ครบรอบ 25 ปี สถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สถานศึกษาที่มีเป้าหมายสำคัญในการจัดการแสดงและการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์และทัศนศิลป์ เพื่อสร้างคนร่วมอนุรักษ์ สืบสาน

เพิ่มเพื่อน