ป้ายกำกับ :

ป้องกันการทรมาน

ราชกิจจาฯ แพร่ พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติม พร.บ.ป้องกันซ้อมทรมาน ขยายเวลาบังคับใช้ 4 มาตรา

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนที่ 12 ลงวันที่ 19 ก.พ.2566 เผยแพร่ พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

เพิ่มเพื่อน