ป้ายกำกับ :

พระสี สิริญาโณ

'ในหลวง' โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้ง 'หลวงปู่สี' เป็น 'พระราชวัชรสิริมงคล'

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระสี สิริญาโณ

เพิ่มเพื่อน