ป้ายกำกับ :

รับเสด็จ

เปิดปราสาทพระเทพบิดร พสกนิกรเข้าถวายบังคม สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และประชาชน เข้าถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชที่ปราสาทพระเทพบิดร พระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

เพิ่มเพื่อน