ป้ายกำกับ :

ราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558

ครม.เคาะพื้นที่ป่าชายเลนเมืองปัตตานีครอบคลุมพื้นที่เกือบ 2 หมื่นไร่

ครม.อนุมัติร่างกฎกระทรวงกำหนดพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์จังหวัดปัตตานี ครอบคลุม 1.99 หมื่นไร่ ดึงชุมชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการป่าชายเลน

เพิ่มเพื่อน