ป้ายกำกับ :

ร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดรับฟังความเห็นต่อร่างระเบียบฯ ลักษณะต้องห้ามกรรมการหรือผู้จัดการสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่เป็นหรือทำหน้าที่เป็นกรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์ พ.ศ. … ให้ตัวแทนสมาชิกสหกรณ์

เพิ่มเพื่อน