ป้ายกำกับ :

ลงนามบันทึกความร่วมมือ

8 หน่วยงานภาคีลงนามบันทึกความร่วมมือจัดการป่าชุมชน-ฝายมีชีวิตเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็ง-มีรายได้-ลดโลกร้อน

พอช./ 8 หน่วยงานภาคี พอช.-สสส.–กรมป่าไม้-กรมทรัพยากรทางทะเลฯ- RECOFTC Thailand-มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน-มูลนิธิชุมชนไท-มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

พอช.จับมือหน่วยงานภาคีลงนามบันทึกความร่วมมือ “สร้างความเข้มแข็งชุมชนผ่านการพัฒนาคน โดยใช้ศูนย์เด็กเล็กเป็นฐาน”

ลพบุรี / พอช.จับมือหน่วยงานภาคีลงนามบันทึกความร่วมมือ ‘การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนผ่านการพัฒนาคน โดยใช้การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กเป็นฐาน’ นำร่องศูนย์เด็กเล็ก 60 แห่งทั่วประเทศ

เพิ่มเพื่อน