ป้ายกำกับ :

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

รัฐบาลสร้างความมั่นคงทางวัคซีนยาวถึงปี 2570

รัฐบาลเร่งสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนป้องกันประชาชนจากโรคอุบัติใหม่ ผ่านยุทธศาสตร์ 5 ปี ตั้งงบ 14,326.54ล้านบาท ผลักดัน 4 ยุทธศาสตร์ 11 แผนงาน 67 โครงการ

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศแต่งตั้ง 'มานิต ธีระตันติกานนท์' เป็นประธานบอร์ด 'สถาบันวัคซีนแห่งชาติ'

เว็บไชต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

เพิ่มเพื่อน