ป้ายกำกับ :

สภามวยไทยโลก

'สภามวยไทยโลก' ดันโครงการ 'สร้างมวยเล็กให้เป็นมวยใหญ่ ก้าวไกลสู่กีฬาโลก'

วันที่ 7 เมษายน 2566 ที่ ห้องประชุมสนามมวยนานาชาติ รังสิต จากมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามวยไทยโลกในพระราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 4/2565 ได้พิจารณาเห็นชอบโครงการ” สร้างมวยเล็กให้เป็นมวยใหญ่ ก้าวไกลสู่กีฬาโลก” และที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายอำนวย เกษบำรุง ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการสภามวยไทยโลกในพระราชูปถัมภ์ ให้เป็นผู้รับผิดชอบในตำแหน่ง ประธานโครงการ “สร้างมวยเล็กให้เป็นมวยใหญ่ ก้าวไกลสู่กีฬาโลก” ซึ่งนายอำนวย เกษบำรุง ประธานโครงการได้แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา ที่ล้วนเป็นบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถรวมทั้งสิ้น 18 ท่าน

เพิ่มเพื่อน