ป้ายกำกับ :

สมัครฟรี

คิกบ็อกซิ่งไทย ลุยปั้นโค้ชมือทอง ดึงวิทยากรระดับโลกช่วย เปิดอบรมสมัครฟรี

สหพันธ์คิกบ็อกซิ่งโลก (WAKO) ผนึกกำลังสมาคมกีฬำคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทย เดินหน้าพัฒนาบุคลำกรของประเทศไทยอย่ำงต่อเนื่อง ล่าสุดเตรียมดำเนินกำรจัดการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการกีฬำของสมาคมฯ ประจำปีงบประมำณ 2566 ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯระหว่ำงวันที่ 31 สิงหาคม- 2 กันยายน 2566

เพิ่มเพื่อน