ป้ายกำกับ :

สังคมปลอดภัย

ร่วมกันออกแบบสังคมปลอดภัย ไม่ยอมรับการใช้ความรุนแรง

ตาม Sustainable Development Goals-SDGs หรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ข้อ 5.2 ระบุว่า ให้การขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิงทั้งในที่สาธารณะและพื้นที่ส่วนตัวเป็นเป้าหมายที่ประเทศต่างๆ

เพิ่มเพื่อน