ป้ายกำกับ :

สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร ใ

สร้างมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ฐานกำลังสู่องค์กรสุขภาวะยั่งยืน

คน คือ หัวใจขององค์กร การสร้างคนหรือกระบวนการพัฒนาคนจึงถือเป็นยุทธศาสตร์ในการนำพาไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

เพิ่มเพื่อน