ป้ายกำกับ :

อัตราภาษีสรรพสามิต

ราชกิจจาประกาศลดภาษีน้ำมัน 'โออาร์ - บางจาก' แจ้งลด 2 บาท มีผลพรุ่งนี้

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ กฎกระทรวง กําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2565 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐

เพิ่มเพื่อน