ป้ายกำกับ :

เบญจพล นาคประเสริฐ

กทบ. ชูโมเดลเศรษฐกิจ BCG ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก มุ่งสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจเชิงคุณภาพ

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ชูโมเดลเศรษฐกิจ BCG  จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร เตรียมความพร้อม เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก มุ่งสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจเชิงคุณภาพ กระจายอย่างทั่วถึง การพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน

เพิ่มเพื่อน