ป้ายกำกับ :

เอเชี่ยนเกมส์ 2023

'แกรนด์สปอร์ต' เปิดชุดนักกีฬาไทย ลุย'เอเชี่ยนเกมส์' แนวคิด'ALL WE ARE THAILAND'

“แกรนด์สปอร์ต” เปิดตัวชุดแข่งขันและชุดเดินทำงของทัพนักกีฬำทีมชำติไทย ที่จะสู้ศึก เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19 ณ นครหำงโจว ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน โดย “ธิติ พฤกษ์ชะอุ่ม” กรรมกำรผู้จัดการบริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด เผยแนวคิด “ALL WE ARE THAILAND” เป็นการนำเอกลักษณ์และสัญลักษณ์ตัวแทนความเป็น ไทยในทุกๆด้าน มาร้อยเรียงรวมกันจนเป็นหนึ่งเดียว เพื่อสื่อถึงความเป็นชำติไทย ที่มีมรดกทางศิลปวัฒนธรรม สั่งสม สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนาน ให้ปรากฏสู่สายตา นานาประเทศ ด้วยความภาคภูมิใจในควำมเป็นไทย” พร้อมเปิดจำหน่ำยพร้อมกันในวันที่ 25 ก.ค. นี้ ที่ร้านแกรนด์สปอร์ต ช็อป ทุกสำขำ, แกรนด์สปอร์ต ช็อป ออนไลน์, Super Sports, Sports Mall, Market Village และร้ำนค้าตัวแทนทั่วประเทศ

เพิ่มเพื่อน