ป้ายกำกับ :

แต่งตั้งศาสตราจารย์

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'ศาสตราจารย์' จำนวน 14 ราย

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

เพิ่มเพื่อน