ป้ายกำกับ :

แปลงใหญ่

ศพก. จับมือแปลงใหญ่เพิ่มทักษะเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการ

กรมส่งเสริมการเกษตร หนุนเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและเครือข่ายแปลงใหญ่ เพิ่มทักษะให้เกษตรกรในทุกมิติ

เพิ่มเพื่อน