ป้ายกำกับ :

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13

ศักยภาพของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในสถานการณ์ที่โลกพลิกผัน

โดยทั่วไปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินอกจากจะกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี ยังกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติทั้งของภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมในลักษณะบูรณาการทั้งในแนวตั้งและแนวนอน

เพิ่มเพื่อน