ป้ายกำกับ :

แผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ

รัฐบาลสร้างความมั่นคงทางวัคซีนยาวถึงปี 2570

รัฐบาลเร่งสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนป้องกันประชาชนจากโรคอุบัติใหม่ ผ่านยุทธศาสตร์ 5 ปี ตั้งงบ 14,326.54ล้านบาท ผลักดัน 4 ยุทธศาสตร์ 11 แผนงาน 67 โครงการ

เพิ่มเพื่อน