ป้ายกำกับ :

โครงการ"ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน "

CPF ต่อยอดโครงการ"ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน "สู่ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศ สร้างอาชีพ-เสริมรายได้ให้ชุมชน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ สานต่อโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน พัฒนาสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ส่งเสริมชุมชนมีส่วนร่วมในการปกป้อง ดูแลรักษา และฟื้นฟูป่า สร้างความตระหนักในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เพิ่มเพื่อน