“เกษียณคลาส” เตรียมพร้อมผู้สูงอายุ


เพิ่มเพื่อน    

 

 

          สสส.-Young Happy เปิดตัวหลักสูตรออนไลน์ “เกษียณคลาส” หาความรู้ตลอด 24 ชั่วโมง หลังพบผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพเกือบ 100% ประกอบด้วย 15 วิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่พัฒนา 15 บทเรียน เพื่อวางแผนชีวิต 4 มิติ สุขภาพ-เศรษฐกิจ-สังคม-สภาพแวดล้อม เพื่อเตรียมพร้อมชีวิตสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ มีนักเรียนวัยเกษียณเข้าร่วมเรียนรู้ตลอดชีวิต ชวนคนชั้นกลางในเขตเมืองเป็นจิตอาสาสอนผู้สูงวัย 

          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดตัวหลักสูตรออนไลน์ (E-learning) ชื่อว่า “เกษียณคลาส” ร่วมกับเครือข่าย Young Happy เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะตั้งเป้า สร้างเสริมสุขภาวะ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุยุคดิจิทัล เรียนรู้ระบบออนไลน์เว็บไซต์ learn.younghappy.com 24 ชั่วโมง เพิ่มศักยภาพโซเชียลมีเดีย รับมือ “สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์” ในอนาคต

 

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์

 

          ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ในนามของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และทีมงาน young Happy ยินดีในงานเปิดตัว “เกษียณคลาส” หลักสูตรผู้สูงวัยยุคดิจิทัล และเป็นโอกาสดีงามที่ สสส.จะมอบของขวัญชิ้นนี้เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติด้วยการมอบความรู้ให้ผู้สูงอายุรู้สึกสนุก มีคุณค่า พึ่งพาตนเองได้

          ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 โดย 1 ใน 10 ของประชากรไทยมีอายุเกินกว่า 60 ปีขึ้นไป ขณะที่ในปี 2562 พบว่ามีประชากรผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 11.8 ล้านคน คาดการณ์ว่าจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2565 และอีก 12 ปีข้างหน้าจะมีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดในปี 2576

          จากการสำรวจผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะต้องอยู่ตามลำพังมากขึ้น โดยในปี พ.ศ.2560 ประเทศไทยมีผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวตามลำพังในครัวเรือนร้อยละ 10.8 และอยู่ลำพังกับคู่สมรสร้อยละ 23.3 ทั้ง 2 กลุ่มจัดเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีความเปราะบางต่อปัญหาต่างๆ หากไม่มีการวางแผนชีวิตในช่วงสูงวัย สสส.พบว่าผู้สูงอายุร้อยละ 95 มีปัญหาเรื่องสุขภาพ และมีแนวโน้มเกิดภาวะสมองเสื่อมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีผลมาจากการใช้ชีวิตประจำวัน และมีการวางแผนชีวิตในช่วงวัยก่อนสูงอายุไม่เพียงพอ จึงเกิดแนวคิดพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ “เกษียณคลาส” เพื่อช่วยเติมความรู้และทักษะให้ผู้สูงอายุได้ตระหนักว่าการมีสุขภาพที่ดีคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกมิติ

 

 

          สสส.ยังได้สานพลังกับ Young Happy ปรับโฉมเนื้อหา “โรงเรียนผู้สูงอายุ” ในรูปแบบหลักสูตรออนไลน์ เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้ได้ตลอดเวลา แม้ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเปราะบาง เสี่ยงต่อการรับเชื้อที่รุนแรงกว่าในช่วงวัยอื่น ช่องทางการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์จึงเป็นช่องทางหนึ่งที่จะเพิ่มทางเลือกการเข้าถึงกิจกรรมของผู้สูงอายุในช่วงที่มีความเสี่ยงของการระบาด รวมถึงเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาช่องทางเรียนรู้ให้ทันสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย

          หลักสูตรออนไลน์ “เกษียณคลาส” มีทั้งหมด 15 บทเรียน เนื้อหาครอบคลุม 4 มิติ สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการดำเนินชีวิต การสร้างเสริมสุขภาพ การออกกำลังกาย โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ กิจกรรมทางสังคม การวางแผนทางการเงิน กม.ที่ควรรู้ การปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกในบ้านพัก

          การเปลี่ยนฉับพลันทางดิจิทัล หรือ Digital Disruption ท้าทายสำหรับ “ผู้สูงอายุ” อย่างยิ่ง เพราะรูปแบบการใช้ชีวิตต้องอาศัยเทคโนโลยีมากขึ้น สสส.จึงใช้โอกาสนี้ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ “เกษียณคลาส” ขึ้นมา เพื่อเพิ่มทักษะผู้สูงอายุให้รู้จักวิธีการใช้โซเชียลมีเดียในชีวิตประจำวัน เพื่อลดภาระการพึ่งพาลูกหลาน ผ่านการเตรียมพร้อมในชีวิต 4 มิติ คือ 1.การดูแลสุขภาพ 2.การเก็บออมเงิน 3.การมีสังคม และ 4.การมีสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการดำเนินชีวิต เพราะ สสส.เชื่อว่าการทำให้ผู้สูงอายุมีพลังกาย พลังใจ จะเป็นพลังยิ่งใหญ่สร้างสังคมสูงวัยสู่การมีสุขภาวะดีรอบด้านในชีวิต

          ในระยะต่อไปหากสามารถเป็นแกนนำที่มีทักษะด้านไอทีแล้ว จะเป็นหมุดหมายที่ดีในการต่อยอด เชิญชวนผู้สูงอายุในครอบครัว เพื่อนผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงระบบเรียนรู้ออนไลน์นี้ได้ จะเป็นความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจของทั้งตัวผู้สูงอายุเองและภาคี สสส.ที่ร่วมกันพัฒนาผลงานนี้ ทั้งนี้ จะพัฒนาระบบการเรียนรู้ทั้งในรูปแบบออนไลน์ และ offline สำหรับการเรียนรู้เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุที่มีเนื้อหา รูปแบบที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุทั้งกลุ่มที่อยู่ในเมือง หรืออยู่ในชุมชนท้องถิ่น ให้เข้าถึงระบบเนื้อหาที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

 

 

          “ขอเชิญชวนคนชั้นกลางในเขตเมืองมาเป็นจิตอาสาสอนผู้สูงวัย ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งยังแข็งแรงพึ่งพาตัวเองได้ เป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ กลุ่มที่สองติดบ้าน กลุ่มที่สามติดเตียง ที่ผ่านมามีผู้สูงวัยกว่า 3,000 คน เข้าร่วมโครงการเกษียณคลาส และจะเพิ่มจำนวนต่อยอดขึ้นไปอีก คนกลุ่มนี้แต่เดิมนั่งรวมกลุ่มกันที่ Food Court แต่เมื่อมีสถานการณ์โควิดก็ได้เรียนออนไลน์ แสวงหาความรู้เพิ่มขึ้น” ดร.สุปรีดากล่าว

 

ธนากร พรหมยศ

 

          ธนากร พรหมยศ ผู้ร่วมก่อตั้ง Young Happy กล่าวว่า อีกไม่กี่ปีข้างหน้าประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ โดยจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นกว่า 2 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด และอีก 12 ปี จะเพิ่มสูงขึ้นอีกร้อยละ 28 จึงเกิดแนวคิดพัฒนาหลักสูตร E-learning “เกษียณคลาส” มีเนื้อหา 15 บทเรียน ที่เสริมทักษะเรื่องดูแลสุขภาพกาย จิต ปัญญา และสังคม เช่น ทักษะการรู้เท่าทันเทคโนโลยี การออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย การกินและออกกำลังกายที่เหมาะสม มีเป้าหมายทำให้ผู้สูงอายุสนุก มีคุณค่า พึ่งพาตัวเองได้ เพราะกิจกรรมต่างๆ ถูกออกแบบให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ และสามารถเป็นพื้นที่การเรียนรู้ได้ตลอดเวลา รวมถึงมอบความรู้ใหม่ๆ ให้ผู้สูงอายุรู้เท่าทันโลกดิจิทัล Young Happy ขอเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสร้างเสริมสุขภาวะ จุดประกายสังคมและคนรุ่นใหม่ร่วมกับ สสส.ด้วยการปลุกพลังให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า มากกว่ามองว่าเกษียณแล้วเป็นภาระของลูกหลาน ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าเรียนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊ก “ยังแฮปปี้ YoungHappy” หรือลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ในเว็บไซต์ learn.younghappy.com

 

          ภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. กล่าวว่า เป็นเวลา 2 ปีก่อนที่จะเกิดโควิด-19 สสส.ได้สร้างหลักสูตร platform เพื่อสอนผู้สูงวัยที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป สำหรับผู้สูงอายุที่มีเวลาว่างให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ smart Phone การใช้ระบบออนไลน์อย่างช้าๆ เพื่อเข้าใจง่าย เมื่อต้องใช้ชีวิตอยู่ที่บ้าน ทั้งนี้ ผจก.กองทุน สสส.ได้เชิญวิทยากรที่เป็นข้าราชการเข้ามาช่วยกันจัดทำหลักสูตรความรู้ที่หลากหลายอาชีพ หลายคนเป็นจิตอาสามาสอน และมีใบ certificate รับรองความรู้ให้

          สำหรับเอกสารประกอบการเรียนจะมีเรื่องการรับมือการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจและสังคม ให้ผู้สูงอายุทุกคนได้ศึกษาอย่างเข้าใจ อาทิ ผศ.พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน์ : การเปลี่ยนแปลงของสมองเรียนรู้สิ่งใหม่ช้าลง ความจำระยะสั้นช้าลง ความจำระยะยาวจำได้ดีเกี่ยวกับเรื่องทางใจ ใช้เวลาเข้าสู่การหลับนานขึ้น การหลับลึกหายไป การเปลี่ยนแปลงของการได้ยินและการมองเห็น หูรับเสียงสูงได้น้อยลง สายตายาวขึ้น ลานสายตาแคบลง การเปลี่ยนแปลงของหัวใจ : หลอดเลือดแดงแข็งตัว กล้ามเนื้อหัวใจโต หัวใจเต้นผิดปกติมากขึ้น 

         การเปลี่ยนแปลงของไตที่มีผลมาจากอาหารรสเค็มและยาบางชนิด การเปลี่ยนแปลงของผิวหนัง กล้ามเนื้อกระดูก : ต่อมไขมันลดลง ผิวหนังแห้ง มีอาการคันตามผิว กล้ามเนื้อฝ่อและลีบลง กระดูกค่อยๆ เสื่อมสลาย ข้อเสื่อม เหงือกไม่ดี ฟันร่วง ฟันผุ เสียฟันกรามคู่แรก สิ่งที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ สารเคมีในสมองเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่หล่อหลอมตัวเรา เรื่องราวกระทบกระเทือนจิตใจทำให้เศร้า เหงาซึม (Depression)

          เอกสารประกอบการเรียน ดูแลสุขภาพกายใจหัวใจเป็นสุข มีผู้ให้ความรู้คือ : ป้าจิ๊-อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ เนื้อหาจะเป็นเรื่องการฝึกโยคะกับการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย : กล้ามเนื้อให้มีความยืดหยุ่น และทำให้สัดส่วนเล็กลง ควบคู่ไปกับการดูแลด้านจิตใจ อย่างมีสุขภาพดี ด้านจิตใจ ให้สงบอยู่กับตัวเองได้นานขึ้น สามารถจดจ่อกับสิ่งต่างๆ ได้ดีขึ้น การดูแลตัวเองในรูปแบบต่างๆ ออกกำลังกาย วิ่ง ว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน ช่วยเพิ่มออกซิเจนให้กับร่างกาย ช่วยให้การทรงตัวดีขึ้น ทำให้ช่วงขาแข็งแรงขึ้น การกินมังสวิรัติ ช่วยลดภาระในการย่อยของระบบย่อยอาหาร ดื่มน้ำวันละ 2 ลิตร ช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดี ท้องไม่ผูก ผิวพรรณดี

          เอกสารประกอบการเรียน เลือกกินดี สุขภาพดี อายุยืนยาว : อ.สง่า ดามาพงษ์

          เอกสารประกอบการเรียน ดูแลสุขภาพใจให้แฮปปี้ในทุกวัน : ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ

          เอกสารประกอบการเรียน จัดบ้านให้อยู่ดีมีสุข : รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์

          เอกสารประกอบการเรียน เรียนรู้วิธีเป็นจิตอาสา เมื่อเห็นคุณค่าของทุกชีวิต : ผศ.วีรบูรณ์ วิสารทสกุล จิตอาสาคือการก้าวพ้นตนเองออกไปช่วยผู้อื่น ได้ออกไปช่วยเหลือสังคม ชีวิตไม่เหงา ทุกวันมีความหมาย ไม่ใช่แค่อยากทำดีแล้วออกไปทำ แต่ต้องระมัดระวังงานที่ทำสร้างผลกระทบให้ใครบ้าง การทำงานจิตอาสาให้เหมาะสม ทำแล้วเก่ง ทำแล้วชอบ ทำแล้วถนัด ประโยชน์ของธนาคารเวลา ช่วยให้สังคมไทยมีระบบการช่วยเหลือผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ตัวคุณเป็นคนดี สังคมต้องตอบแทนบุญคุณ

          อนึ่ง ผู้เข้าร่วมอบรม 2 คนเล่าประสบการณ์ที่ดีจากการเข้าอบรมครั้งนี้ว่า ได้เพื่อนใหม่ที่ทำงานต่างสาขา เธอเคยเป็นพนักงานขายเครื่องเสียงย่านบ้านหม้อ และเป็นแม่บ้านในครอบครัว ไม่มีความรู้เรื่องการใช้สมาร์ทโฟน การเล่นไลน์ อินเทอร์เน็ตก็ได้รับความรู้จากการเข้าเรียนหลักสูตรเกษียณคลาส และยังได้รู้จักเพื่อนใหม่ที่เคยทำงานธนาคารไทยทนุมาก่อนแล้วเกษียณอายุอยู่บ้าน

 

 

 

หลักสูตรเกษียณคลาสออนไลน์

15 เรื่อง 15 กิจกรรมสร้างสุข

 

ความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยากรหลักสูตรเกษียณคลาสออนไลน์ 15 เรื่อง 15 กิจกรรม อ.สง่า ดามาพงษ์ 49 ปีในแวดวงโภชนาการถ่ายทอดเคล็ดลับกินอาหารดีปลอดโรค NCDs อายุยืนยาว ทนงศักดิ์ ศุภทรัพย์ นักวิ่งมาราธอนกรุงเทพฯ-ดอยตุง 900 กม. ปั้น Park Run Thailand ใช้เหงื่อล้างใจ วรฤทัย ภักดีวิจิตร ครูสอนร้องเพลง ยืนยันทุกคนร้องเพลงได้ เสียงเพลงทำให้อิ่มเอมใจ มีความสุข คลายเศร้าได้

 

อ.สง่า ดามาพงษ์

 

          อ.สง่า ดามาพงษ์ ผู้ที่อยู่ในวงการโภชนาการมา 49 ปี ทำงานรับราชการอยู่ในแวดวงโภชนาการมาแล้ว 38 ปี เมื่อเกษียณอายุแล้วก็ยังทำงานด้านโภชนาการอีก 11 ปี เป็นวิทยากร 1 ใน 15 ของเกษียณคลาส เปิดประเด็น เลือกกินดี สุขภาพดี อายุยืนยาว การกินสารอาหารครบ 5 หมู่ คือ การกินที่มีคุณภาพ หมู่ที่ 1 โปรตีน : เนื้อสัตว์ ไข่ นม ถั่ว หมู่ที่ 2 : คาร์โบไฮเดรต ข้าว แป้ง มัน เผือก น้ำตาล หมู่ที่ 3 เกลือแร่ แร่ธาตุ : พืชผัก หมู่ที่ 4 : วิตามิน แร่ธาตุ : ผลไม้ หมู่ที่ 5 ไขมัน ได้จากสัตว์และพืช เคล็ดลับป้องกันการเกิดโรค NCDs 1.ลดการกินแป้งและข้าว กินข้าวไม่เกิน 1-2 ทัพพี/วัน 2.ออกกำลังกาย 3.พักผ่อนให้เพียงพอ 4.งดการสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

          เคล็ดลับ 1 กินตามสูตรสุขภาพ 6 : 6 : 1 ในแต่ละวันห้ามเกิน น้ำตาล 6 ช้อน (ชา) น้ำมัน 6 ช้อน (ชา) เกลือ 1 ช้อน (ชา) ใน 1 วัน เคล็ดลับ 2 ดื่มนมเพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุน เพราะในนมเป็นแหล่งของแคลเซียม ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ลดการสูญเสียมวลกระดูกและป้องกันโรคกระดูกพรุน เคล็ดลับ 3 แก้อาการเบื่ออาหารด้วยความเข้าใจ หลีกเลี่ยงความเครียด พยายามเปลี่ยนให้เมนูอาหารไม่ซ้ำมากเกินไป โรคหรือยาบางชนิดมีผลข้างเคียงทำให้ไม่อยากอาหาร เคล็ดลับ 4 แก้อาการเบื่ออาหารด้วยความเข้าใจ ผัก 2 ส่วน ข้าวไม่ขัดสี 1 ส่วน เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน 1 ส่วน 2 : 1 : 1

          สูตรลับสุขภาพแข็งแรง 3 อ. 2 ส. อ.1 เลือกกินอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ อ.2 ออกกำลังการหรือเคลื่อนไหวร่างกาย อ.3 ควบคุมอารมณ์ ส.1 งดสูบบุหรี่ ส.2 งดดื่มสุรา

          “หลักสูตรเกษียณคลาส 15 เรื่อง 15 กิจกรรม แต่ละหลักสูตรมีความสำคัญในการเรียน การกินอาหาร ออกกำลังกาย การควบคุมอารมณ์ เพื่อให้ผู้เรียนรู้ถึงแก่นนำองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจำวัน ในฐานะที่ผมเป็นนักโภชนาการเรื่องอาหารการกินของผู้สูงอายุเป็นสิ่งสำคัญ เพราะการกินไม่เป็นทำให้เกิดโรคได้ โรคหลายโรคเกิดจากการกิน กินก่อสุขกินอย่างไรเป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้ กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ ไม่กินหวานจัด เค็มจัด เผ็ดจัด การเรียนไม่ได้อยู่แต่ในห้องเรียน อยู่ที่บ้านก็เรียนได้

 

ทนงศักดิ์ ศุภทรัพย์

 

          ขณะที่ ทนงศักดิ์ ศุภทรัพย์ หรือฉายานาม “พี่นง” ดารานักแสดงที่ผันตัวมาเป็นนักวิ่งมาราธอน วิทยากรในหลักสูตรออนไลน์ “เกษียณคลาส” ได้มาเล่าประสบการณ์จากการวิ่งตั้งแต่เด็ก เมื่อภริยาป่วย (ด้วยโรคมะเร็ง) ก็ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิ่ง จัดงานวิ่งเที่ยวไปในย่านชุมชน ภายใต้ชื่อโครงการ “We Run Sunday” ต่อยอดเป็น “Park Run THAILAND” เป็นโครงการใหญ่ ออกไปวิ่งทุกวันเสาร์ 7 โมงเช้าพร้อมกัน ทำงานกับ สสส.ขยายองค์ความรู้วิ่งอย่างไรไม่ให้เกิดการบาดเจ็บ การวิ่งเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพกายและจิต การสร้างจิตอาสาสู่สังคมเป็นการแบ่งปัน เอื้ออาทรด้วยจิตสาธารณะ “ผมเคยวิ่งจาก กทม.ถึงดอยตุง ระยะทาง 900 กม. เมื่อวันที่ 26 กพ.2549 เป็นเวลา 1 เดือนเต็มถึงเส้นชัย”

         ในหมู่บ้านมีการสร้างชุมชน มีการทำละครกว่า 10 เรื่อง หยิบประเด็นเรื่องในชุมชน สมาชิกออกกำลังกายทุกวันเสาร์ 7 โมงเช้า มีสมาชิก 30 คน กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันแบ่งปันกันในหมู่บ้าน มีคุณยายแมรี วัย 89 ปี มาทำโครงการเป็นอาสาสมัคร ใช้วอล์กเกอร์เดินทุกเช้า มีสุนัขมาเดินด้วย 1 กม. ใช้เวลา 35 นาที บางคนเดินได้ 5 กม. การเดินทำให้รู้จักทุกบ้าน ใช้ QR code สร้างสถิติของตัวเอง เมื่อคนในหมู่บ้านเห็นคุณยายทำก็เกิดแรงบันดาลใจว่าคุณยายยังมีคุณภาพชีวิตที่ดี คุณยายกลายเป็นคนดัง ทำให้คนทุกกลุ่มได้มารู้จักกัน สังคมผ่อนคลายด้วยการวิ่ง

          เราควรเลือกการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับตัวเรา การบริหารร่างกายภายในบ้าน เพราะแต่ละคนต้นทุนไม่เท่ากัน บางคนออกกำลังกายไม่นาน แต่ก็ทำได้ดี เราต้องเห็นคุณค่า ตัวเราคือเมล็ดพันธุ์ที่ดี ผมเชื่อในศักยภาพของพวกเราทุกคน เหงื่อออกล้างใจได้ แม้แต่การล้างรถ ล้างห้องน้ำในช่วงเวลาที่เรากำลังโกรธก็เป็นสิ่งที่ดี ทำให้เราหายโกรธได้

 

วรฤทัย ภักดีวิจิตร

 

          วรฤทัย ภักดีวิจิตร วิทยากรพิเศษทางการใช้เสียงร้องเพลงและครูสอนร้องเพลงรุ่นใหญ่ และวิทยากรในหลักสูตรออนไลน์ “เกษียณคลาส” เล่าว่า มีนักเรียนชายวัย 80 ปี มาเรียนร้องเพลงด้วยเหตุผลที่ว่า เป็นนักตีกอล์ฟ แต่ไม่เคยร้องเพลง แอบหนีภริยามาเรียนร้องเพลง เรียนยังไม่ถึงคอร์สก็เรียนรู้การร้องเพลงได้ง่ายๆ วันหนึ่งก็ขึ้นไปร้องเพลง บรรดาเพื่อนๆ ตีกอล์ฟแปลกใจว่า ร้องเพลงได้ดีใจกันยกใหญ่ ครูดีใจมากกว่าที่สามารถสอนลูกศิษย์ที่ไม่เคยร้องเพลงให้ร้องเพลงได้ เรื่องการเรียนรู้ไม่มีขีดจำกัดแต่อย่างใด ไม่ว่าจะมีอายุเท่าไหร่ก็เรียนได้

          วรฤทัยก็ฝากเสียงเพลง “วิมานดิน” พร้อมกับให้ข้อมูลว่าทุกคนมีเสียงที่ไพเราะ ทุกครั้งที่เรารับโทรศัพท์บุคคลที่เราไม่รู้ว่าเป็นใคร เราจะใช้เสียงเพราะนั้นมาใช้ร้องเพลง แต่อย่าใช้การดัดเสียงเพื่อร้องเพลง ใช้เสียงธรรมชาติ เสียงดนตรีช่วยบำบัดความเศร้า เราฟังเพลงคลาสสิกใน you tube ขัดเกลาความรู้สึกเหงาได้ ด้วยทักษะการร้องเพลงขั้นพื้นฐาน ฝึกฟังหลายๆ ครั้ง และซ้อมร้องเพลงด้วยคีย์เสียงของเราเอง ถ้าไม่ถนัดทำนองลูกทุ่งก็ร้องเพลงอย่างที่เราเป็นตามธรรมชาติ เพลงที่ชอบร้องแล้วใช่ แต่บางครั้งคีย์ไม่ใช่ การดูหนังฟังเพลงเป็นเรื่องสร้างสรรค์ ทำให้เราอิ่มเอมใจ.

 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. young-happy หลักสูตรออนไลน์ เกษียณคลาส ผู้สูงอายุยุคดิจิทัล learn.younghappy.com ดร.สุปรีดา-อดุลยานนท์ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ การเปลี่ยนฉับพลันทางดิจิทัล digital-disruption ธนากร-พรหมยศ ยังแฮปปี้-younghappy ภรณี-ภู่ประเสริฐ สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ อ.สง่า-ดามาพงษ์ กิจกรรมสร้างสุข เลือกกินดี-สุขภาพดี-อายุยืนยาว สูตรลับสุขภาพแข็งแรง 3-อ.-2-ส.-อ.1 ทนงศักดิ์-ศุภทรัพย์ พี่นง we-run-sunday วรฤทัย-ภักดีวิจิตร ครูสอนร้องเพลงรุ่นใหญ่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. young-happy หลักสูตรออนไลน์ เกษียณคลาส ผู้สูงอายุยุคดิจิทัล learn.younghappy.com ดร.สุปรีดา-อดุลยานนท์ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ การเปลี่ยนฉับพลันทางดิจิทัล digital-disruption ธนากร-พรหมยศ ยังแฮปปี้-younghappy ภรณี-ภู่ประเสริฐ สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ อ.สง่า-ดามาพงษ์ กิจกรรมสร้างสุข เลือกกินดี-สุขภาพดี-อายุยืนยาว สูตรลับสุขภาพแข็งแรง 3-อ.-2-ส.-อ.1 ทนงศักดิ์-ศุภทรัพย์ พี่นง we-run-sunday วรฤทัย-ภักดีวิจิตร ครูสอนร้องเพลงรุ่นใหญ่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. young-happy หลักสูตรออนไลน์ เกษียณคลาส ผู้สูงอายุยุคดิจิทัล learn.younghappy.com ดร.สุปรีดา-อดุลยานนท์ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ การเปลี่ยนฉับพลันทางดิจิทัล digital-disruption ธนากร-พรหมยศ ยังแฮปปี้-younghappy ภรณี-ภู่ประเสริฐ สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ อ.สง่า-ดามาพงษ์ กิจกรรมสร้างสุข เลือกกินดี-สุขภาพดี-อายุยืนยาว สูตรลับสุขภาพแข็งแรง 3-อ.-2-ส.-อ.1 ทนงศักดิ์-ศุภทรัพย์ พี่นง we-run-sunday วรฤทัย-ภักดีวิจิตร ครูสอนร้องเพลงรุ่นใหญ่

ชั่วโมงนี้.... "มงลง" สาวงามชื่อ "เสาวภา ไชยวิชา" ครับ! ในฐานะตัวแทน "พยาบาลทุกท่าน" ในสนามรบโควิด-๑๙

"เยรูซาเลม"ถึง"เข็มฉีด"
"ควรมีคนเช่นนี้อยู่หรือ?"
โปรใหม่ "ล่าสุด" ชวนฉีด
"วาระแห่งชาติ" คืออะไร?
มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา