"ปทุมวัน"ป่วนเกิดศึกแย่งอำนาจ รักษาการฯอธิการ สั่งปิดตั้งแต่4พ.ค.อ้างหนีโควิดระบาด


เพิ่มเพื่อน    

 


4พ.ค.64-นายประยูร สุรินทร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้ยื่นหนังสือต่อ นายศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตรกรรม (อว.) เพื่อขอให้ช่วยแก้ปัญหาการแทรกแซงการบริหารงานและบิดเบือนสายการบังคับบัญชาให้บุคลากรภายในสับสนและอึดอัดพร้อมเรียกร้องขอให้เร่งรัดกระบวนการตรวจสอบและวินิจฉัยการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเดือนมี.ค.ละเดือนเม.ย.2564 ว่า ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เนื่องจาก ก่อนหน้านี้นายกสภาสถาบันฯ ได้ยื่นลาออก  ประกอบกับอุปนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพราะไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานต้นสังกัด จึงส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการจัดประชุมสภาสถาบันได้  และ ตาม พ.ร.บ.สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. 2547 และข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วย การประชุมสภาสถาบัน พ.ศ. 2558  ตนจึงได้ทำเรื่องหารือไปยังอว.  ซึ่งเป็นหน่วยงานควบคุมดูแลสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน แต่คณะกรรมการสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันกลุ่มหนึ่งทำหนังสือขอให้เปิดประชุมนัดพิเศษ แม้เลขานุการสภาสถาบันฯ จะชี้แจงว่าอยู่ระหว่างหารือและรอข้อแนะนำตอบกลับจาก อว.  แต่คณะกรรมการสภากลุ่มดังกล่าวก็ยังพยายามดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เกิดการประชุมกันเองเฉพาะกลุ่มบุคคลที่มีความเห็นสอดคล้องกันขึ้น โดยไม่มีหนังสือเชิญประชุมกรรมการสภาสถาบันฯ ท่านอื่นๆ

นายประยูร กล่าวต่อว่า สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันจึงได้ทำหนังสือแจ้งการจัดการประชุมของคณะกรรมการสภากลุ่มดังกล่าว ไปยัง อว.เพื่อขอความเห็นว่า เป็นการประชุมที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ มติที่ประชุมมีผลบังคับใช้หรือไม่ โดยมีว่าที่ร้อยตรีพงษ์เพ็ชร์ พิทยาพละ กรรมการสภาสถาบันฯ ได้ทำหนังสือแจ้งให้เลขานุการสภาสถาบันฯ ดำเนินการจัดประชุมสภาสถาบัน โดยอ้างว่า คณะกรรมการสภาสถาบันกลุ่มที่จัดประชุมก่อนหน้านี้ มีมติมอบหมายให้ตนเป็นประธานในที่ประชุมไปจนกว่าจะมีการ สรรหานายกสภาสถาบันหรือแต่งตั้งอุปนายกสภาสถาบันฯ

ดังนั้น ว่าที่ร้อยตรีพงษ์เพ็ชร์ พิทยาพละ กรรมการสภาสถาบันฯ และพวกได้ก้าวก่ายการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการสภาสถาบันฯ และสำนักงานเลขานุการสภาสถาบันฯ ตามข้อบังคับ ด้วยการจัดทำหนังสือเชิญประชุม และยังดำเนินการจัดวาระการประชุมกันเอง จนกระทั่งมีมติที่ประชุมเมื่อวันพุธที่ 28 เมษายนที่ผ่านมา เพื่อแต่งตั้ง นายเสถียร ธัญญศรีรัตน์ ให้กลับมาปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนอธิการบดี โดยอ้างคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดซึ่งเป็นคำสั่งกลับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นให้รับคำฟ้อง ว่าเป็นคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวซึ่งเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริง (คำร้องที่ คบ. 74/2563 ค าสั่งที่ คบ. 292/2563) มีกลุ่มบุคคลทำการปลอมแปลงเอกสารทางราชการด้วยการแอบอ้างหน่วยงาน เลขหนังสือ และเลขคำสั่งสภาสถาบันฯ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีพงษ์เพ็ชร์ พิทยาพละ ลงนามในคำสั่งสภาสถาบันฯ โดยอ้างว่าตนดำรงตำแหน่งอุปนายกสภาสถาบัน ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ซึ่งไม่มีเลขคำสั่งดังแอบอ้างอยู่ในระบบเอกสารของสำนักงานเลขานุการสภาสถาบัน เพื่อแต่งตั้งบุคคล ให้ดำรงตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนหลายตำแหน่ง 


นอกจากนี้ นายเสถียร ธัญญศรีรัตน์ กับ นายสันติ หวังนิพพานโต ได้เผยแพร่เอกสารนั้นเข้าสู่กลุ่มไลน์ของบุคลากรและผู้บริหารสถาบันฯ ซึ่งเป็นช่องทางในการสั่งงานทางราชการในช่วงที่สถาบันฯ มีประกาศปิดทำการและให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยทำงานที่บ้าน (WFH) เพื่อลดความเสี่ยงจากโควิด 19 


“นายเสถียร ธัญญศรีรัตน์ เชิญประชุมรองอธิการบดี และหัวหน้าหน่วยงานหลายระดับเพื่อรับฟังคำสั่งการ ส่งผลให้สายการบังคับบัญชาบิดเบือนและบุคลากรสับสน จงใจก้าวก่ายและแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของรักษาการแทนอธิการบดี สร้างปัญหาภายในสถาบันฯอย่างมาก ดังนั้น ผมจึงได้มายื่นหนังสือต่ออว.เพื่อให้ช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว”นายประยูร กล่าว
รักษาการอธิการบดีฯ กล่าวอีกว่า และเนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19  ที่ยังมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง   ประกอบกับมาตรการเฝ้าระวังสำหรับสถานศึกษา ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ทำให้ “สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน” เห็นสมควรให้ขยายเวลาปิดทำการสถาบันฯ เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น


ผู้สื่อข่าวรายงาน เนื่องจากนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันได้ยื่นลาออกจากตำแหน่งนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประกอบกับอุปนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานต้นสังกัด จึงส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการจัดประชุมสภาสถาบันฯ ได้ สถาบันฯ จึงได้ส่งเรื่องหารือไปยัง อว. ซึ่งเป็นหน่วยงาน ควบคุมดูแล แต่คณะกรรมการสภาสถาบันฯ กลุ่มหนึ่ง ทำหนังสือขอให้เปิดประชุมนัดพิเศษ แม้เลขานุการสภาสถาบันฯ จะชี้แจงว่าอยู่ระหว่างหารือและรอข้อแนะนำตอบกลับ อว. เพื่อจะได้ดำเนินการจัดประชุมสภาฯ . ให้เป็นไปอย่างถูก แต่คณะกรรมการสภากลุ่มดังกล่าวก็ยังพยายามดำเนินการให้เกิดการประชุมกันเองเฉพาะกลุ่มบุคคลที่มีความเห็นสอดคล้องกันขึ้น เมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 และมีการอ้างว่าในการประชุมสภาฯ วันที่ 31 มีนาคม มีมติมอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีพงษ์เพ็ชร์ พิทยาพละ กรรมการสภาสถาบันฯเป็นประธานในที่ประชุมไปจนกว่าจะมีการ สรรหานายกสภาสถาบันหรือแต่งตั้งอุปนายกสภาสถาบันฯ

 


ดังนั้นว่าที่ร้อยตรีพงษ์เพ็ชร์ ได้ทำหนังสือแจ้งให้เลขานุการสภาสถาบันฯ ดำเนินการจัดประชุมสภาสถาบันในวันพุธที่ 28 เมษยายน 2564 และมีมติแต่งตั้ง นายเสถียร ธัญญศรีรัตน์ ให้กลับมาปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนอธิการบดี และได้มีการเผยแพร่เอกสารนั้นเข้าสู่กลุ่มไลน์ของบุคลากรและผู้บริหาร สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันซึ่งเป็นช่องทางในการสั่งงานทางราชการในช่วงที่สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันมี ประกาศปิดทาการและให้บุคคลากรทุกหน่วยงานปฏิบัติการจากที่บ้าน (WFH) เพื่อลดโอกาสเสี่ยงอันตรายต่อ การติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จากการเดินทางและปฏิบัติงานร่วมกัน ส่งผลให้เกิดความสับสนในสาย การบังคับบัญชาและการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลากรในสถาบันฯ


นอกจากนี้นายเสถียร ธัญญศรีรัตน์ เชิญประชุมรองอธิการบดี และหัวหน้า หน่วยงานหลายระดับเพื่อรับฟังคาสั่งการ ส่งผลให้สายการบังคับบัญชาบิดเบือนและบุคลากรเกิดความสับสน จงใจก้าวก่ายและแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของรักษาราชการแทนอธิการบดี (นายประยูร สุรินทร์) สร้าง ปัญหาภายในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอย่างมาก
พร้อมกันนี้ยังได้สั่งการให้ นายประยูร สุรินทร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีคนปัจจุบัน เลขานุการผู้บริหาร และหน่วยงานขึ้นตรง ส่งมอบงาน/รายงานตัวใน วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งสร้างความสับสนในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
 


ชั่วโมงนี้.... "มงลง" สาวงามชื่อ "เสาวภา ไชยวิชา" ครับ! ในฐานะตัวแทน "พยาบาลทุกท่าน" ในสนามรบโควิด-๑๙

"เยรูซาเลม"ถึง"เข็มฉีด"
"ควรมีคนเช่นนี้อยู่หรือ?"
โปรใหม่ "ล่าสุด" ชวนฉีด
"วาระแห่งชาติ" คืออะไร?
มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา