สมุทรปราการไม่น่าวางใจ ติดเชื้อไต่ขึ้นอีกร้อยกว่า เสียชีวิต3ราย


เพิ่มเพื่อน    

9 พ.ค.64 -    นายแพทย์พรณรงค์  ศรีม่วง  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า  สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรปราการ พบผู้ติดเชื้อจำนวน  108   ราย เป็นผู้ป่วยในพื้นที่จำนวน 78 ราย  อำเภอเมืองสมุทรปราการจำนวน  38   ราย  อำเภอพระประแดงจำนวน  10    ราย อำเภอพระสมุทรเจดีย์จำนวน  1   ราย อำเภอบางพลีจำนวน  21 ราย อำเภอบางบ่อจำนวน  3  ราย อำเภอบางเสาธงจำนวน 5  ราย    โรงพยาบาลเอกชนรับมารักษาต่อในสมุทรปราการจำนวน  30  ราย   เสียชีวิต 3 ราย 1. ชายชาวเยอรมัน อายุ 67 ปี โรคประจำตัว เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
ประวัติเสี่ยง ผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน 
ที่อยู่ขณะป่วย ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 2.ชายไทย อายุ 58 ปี โรคประจำตัว ไขมันในเลือดสูง
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
ที่อยู่ขณะป่วย ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 3.หญิงไทย อายุ  61 ปี  โรคประจำตัว ไตเรื้อรัง
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
ที่อยู่ขณะป่วย ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ผู้ป่วยสะสมระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน จนถึงปัจจุบันจำนวน  3,124  ราย ในพื้นที่ 2,160   ราย  นอกพื้นที่ 964 ราย  กำลังรักษาในโรงพยาบาลของรัฐจำนวน  479  ราย กำลังรักษาในโรงพยาบาลเอกชนจำนวน  376 ราย  รักษาใน Hospitel ราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ จำนวน 606   ราย  การคัดกรองเฝ้าระวังในคลินิก ARI และในชุมชน จำนวน 104,374  ราย  พบผู้ติดเชื้อจำนวน 2,160   ราย  

 ส่วนข้อมูลจำนวนเตียงผู้ป่วยในสถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดสมุทรปราการ ประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 โรงพยาบาลรัฐสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 249 เตียง คงเหลือ 20 เตียง   โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ (Hospitel) จำนวน 944 เตียง คงเหลือ 280 เตียง โรงพยาบาลรัฐสังกัดอื่น ๆ จำนวน  216 เตียง คงเหลือ 24 เตียง (ไม่มี Hospitel)  โรงพยาบาลเอกชนจำนวน 1,057 เตียง คงเหลือ 111 เตียง Hospitel โรงพยาบาลเอกชน 6 แห่ง จำนวน 1,303 เตียง คงเหลือ 732 เตียง   ทำให้เตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาลของรัฐเหลือเพียง 44 เตียง  และโรงพยาบาลเอกชนทุกแห่งในจังหวัดสมุทรปราการเหลือเพียง 111 เตียง.