คุ้มครองสิทธิฯ จัด Series of International Human Rights Talk ครั้งที่ 2 มุ่งเผยแพร่ความรู้มาตรฐานสิทธิมนุษยชนใหม่ๆ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ สู่ระดับโลก


เพิ่มเพื่อน    

 

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานการเสวนาในหัวข้อ “กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ICESCR) และมาตรฐานสากลเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินและสถานการณ์ในประเทศไทย” ผ่านทางออนไลน์ระบบ Cisco Webex Meetings ซึ่งจัดโดย กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับ ดร.เสรี นนทสูติ กรรมการสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และได้รับเกียรติจาก ดร.เสรี นนทสูติ กรรมการสหประชาชาติฯ พร้อมด้วย ผศ. เสาวณีย์ แก้วจุลกาญจน์ และ คุณสัณหวรรณ ศรีสด ผู้แทนจากคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล (International Commission of Jurists: ICJ) ร่วมเสวนากับผู้บริหารจากกรมฯ และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับกติกา ICESCR จำนวนประมาณ 80 คน

 

สำหรับการเสวนาในครั้งนี้ ได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของกติกาฯ และความเห็นทั่วไป (General Comment) ที่ 26 ว่าด้วยที่ดินและสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ของคณะกรรมการสหประชาชาติฯ เพื่อให้หน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับกติกาฯ ได้รับทราบ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกติกาฯ และความเห็นทั่วไปที่ 26 ต่อไป นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมได้ให้ความสนใจสอบถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างกว้างขวางในหลายประเด็น อาทิ ข้อท้าทายในบริบทของประเทศไทยในปัจจุบันการบริหารจัดการด้านการสาธารณสุข โดยเฉพาะการฉีดวัคซีน และการบังคับตรวจโควิด-19  มาตรการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน การดูแลการลงทุนข้ามพรมแดน การเวนคืนที่ดิน การคุ้มครองวิถีกลุ่มชาติพันธุ์และชนกลุ่มน้อย การจัดสรรที่ดินทำกิน การอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติ เป็นต้น

 

ทั้งนี้ การจัดเสวนาฯ (Series of International Human Rights Talk) ในลักษณะนี้จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดปีงบประมาณ 2564 เพื่อเผยแพร่ความรู้มาตรฐานสิทธิมนุษยชนใหม่ๆ ในระดับโลก ให้กับหน่วยงานภาครัฐเพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป

series-of-international-human-rights-talk-ครั้งที่-2 เผยแพร่ความรู้มาตรฐานสิทธิมนุษยชน นายเรืองศักดิ์-สุวารี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ-สังคม-และวัฒนธรรม-(icescr)-และมาตรฐานสากลเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินและสถานการณ์ในประเทศไทย cisco-webex-meetings กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ดร.เสรี-นนทสูติ กรรมการสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ-สังคม-และวัฒนธรรม ผศ.-เสาวณีย์-แก้วจุลกาญจน์ คุณสัณหวรรณ-ศรีสด คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล international-commission-of-jurists:-icj มาตรการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน series-of-international-human-rights-talk-ครั้งที่-2 เผยแพร่ความรู้มาตรฐานสิทธิมนุษยชน นายเรืองศักดิ์-สุวารี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ-สังคม-และวัฒนธรรม-(icescr)-และมาตรฐานสากลเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินและสถานการณ์ในประเทศไทย cisco-webex-meetings กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ดร.เสรี-นนทสูติ กรรมการสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ-สังคม-และวัฒนธรรม ผศ.-เสาวณีย์-แก้วจุลกาญจน์ คุณสัณหวรรณ-ศรีสด คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล international-commission-of-jurists:-icj มาตรการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน series-of-international-human-rights-talk-ครั้งที่-2 เผยแพร่ความรู้มาตรฐานสิทธิมนุษยชน นายเรืองศักดิ์-สุวารี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ-สังคม-และวัฒนธรรม-(icescr)-และมาตรฐานสากลเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินและสถานการณ์ในประเทศไทย cisco-webex-meetings กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ดร.เสรี-นนทสูติ กรรมการสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ-สังคม-และวัฒนธรรม ผศ.-เสาวณีย์-แก้วจุลกาญจน์ คุณสัณหวรรณ-ศรีสด คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล international-commission-of-jurists:-icj มาตรการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน series-of-international-human-rights-talk-ครั้งที่-2 เผยแพร่ความรู้มาตรฐานสิทธิมนุษยชน นายเรืองศักดิ์-สุวารี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ-สังคม-และวัฒนธรรม-(icescr)-และมาตรฐานสากลเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินและสถานการณ์ในประเทศไทย cisco-webex-meetings กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ดร.เสรี-นนทสูติ กรรมการสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ-สังคม-และวัฒนธรรม ผศ.-เสาวณีย์-แก้วจุลกาญจน์ คุณสัณหวรรณ-ศรีสด คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล international-commission-of-jurists:-icj มาตรการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน