โอนแล้ว เงินอุดหนุนบุตร เดือนมิ.ย. เข้าบัญชีแล้ววันนี้


เพิ่มเพื่อน    

 

 

 

10 มิ.ย. 2564 ผู้สื่อข่าว รายงานว่า โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือ เงินอุดหนุนบุตร โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประกาศ โอนเงิน ประจำรอบเดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 600 บาท จะโอนเงินเข้าบัญชีให้กับผู้มีสิทธิ์ วันที่ 10 มิถุนายน 2564

ผู้รับเงินสามารถตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุนฯ เนื่องด้วย ทางกรมกิจการเด็กและเยาวชน จะทราบผลการจ่ายเงิน อีก 14 วัน หลังจากมีการจ่ายเงินไปแล้ว

สำหรับเงื่อนไขการรับเงินจะต้องมีการลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้ โดยต้องมีบุตรที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป และจ่ายต่อเนื่องจนถึงอายุ 6 ขวบ

สำหรับคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน เงินอุดหนุนบุตร ยังต้องเป็นครอบครัวที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี และไม่อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน 

- เด็กอายุแรกเกิด - 6 ปี

- เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

- ไม่อยู่ในการดูแลของสถานสงเคราะห์รัฐ หรือเอกชน

- อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองพ่อแม่ หรือผู้อุปการะที่มีรายได้รายน้อย เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี

สถานที่รับลงทะเบียน

กรุงเทพมหานคร : ที่สำนักงานเขต

เมืองพัทยา : ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ส่วนภูมิภาค : ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล