ชาวปากน้ำเฮลั่น! สภาอบจ.สมุทรปราการ อนุมัติเงิน 400 ล้าน จัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม


เพิ่มเพื่อน    


15 มิ.ย.64 - เมื่อเวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้มีการเปิดประชุมสภาสามัญครั้ง 1 ประจำปี 2564 ด้วยคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้พิจารณาเห็นชอบร่างแผนการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 22 และ 22/1 ข้อ 24 และข้อ 25 ประกอบหนังสือจังหวัดสมุทรปราการ ด่วนที่สุด ที่ สป 0023.3 / ว 365 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 เรื่องแนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีจัดทำและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่

ในการประชุมในครั้งนี้ได้มีการขอมติเห็นชอบจากสภา อบจ.สมุทรปราการ จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 400 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับฉีดให้กับประชาชนชาวสมุทรปราการ หลังจากที่กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศมาแล้วว่าองกรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถที่จะจัดซื้อวัคซีนทางเลือก นอกเหนือจากทางที่รัฐบาลจัดซื้อวัคซีนให้กับประชาชนไปแล้ว โดยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ต่างพากันยกมือเห็นชอบในการใช้จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2564 จำนวน 400 ล้านบาทเพื่อใช้ในการจัดซื้อวัคซีนทางเลือกมาฉีดให้กับประชาชนชาวจังหวัดสมุทรปราการ

หลังการประชุม สภาองค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้เสร็จสิ้น น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย นายกอบจ.สมุทรปราการ เปิดแถลงข่าวเกี่ยวกับการจัดเตรียมใช้เงินจ่ายขาดสะสม ประจำปี 2564 จำนวน 400 ล้านบาทที่ทางสภาอบจ.สมุทรปราการ ได้มีมติเห็นชอบให้ใช่เงินจำนวนดังกล่าวในการจัดซื้อวัคซีน

น.ส.นันทิดา กล่าวว่า นับตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน 2564 เราต่างเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ระลอก 3 ด้วยเชื้อไวรัสหลายสายพันธุ์ ทำให้มีการแพร่ระบาดได้รวดเร็วและขยายเป็นวงกว้าง ทำให้จังหวัดสมุทรปราการเป็นพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังพิเศษ จะเห็นได้ว่าจังหวัดสมุทรปราการ มีผู้ป่วยสะสมจำนวน 10,628 ราย ซึ่งเป็นตัวเลขสูง รองจากกรุงเทพมหานคร อบจ.สมุทรปราการ จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเต็มกำลังและความสามารถ

ในฐานะนายก อบจ.สมุทรปราการ จึงได้ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ป่วยและครอบครัวผู้ป่วยไปจนถึงบุคลากรทางการแพทย์ให้ได้มากที่สุด และเพื่อให้ จ.สมุทรปราการ กลับคืนสู่พื้นที่ปกติโดยเร็ว อบจ.สมุทรปราการ จึงได้ขออนุมัติสภา อบจ.จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 400 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อ วัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 19 สำหรับฉีดให้กับประชาชนชาวจังหวัดสมุทรปราการ เพิ่มเติมจากที่รัฐบาลกำลังจัดสรรให้ เพราะประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ มีประชากรแฝง และแรงงานต่างด้าว เข้ามาทำงานและพักอาศัยอยู่กว่า 2 ล้านคน

ทั้งนี้ อบจ. จะดำเนินตามนโยบายของรัฐบาล ของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดด้วยการขออนุมัติผ่าน นายวันชัย คงเกษม ผวจ.สมุทรปราการ ไปยังศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แล้วสั่งซื้อวัคซีนทางเลือกเช่น โมเดิร์นน่า ไฟเซอร์ จอนสันแอนจอนสัน และ ซิโนฟาร์ม ผ่านองค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข และผ่านราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อให้ได้วัคซีนโดยเร็วที่สุด

นอกจากนี้ยังบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นอื่นๆ จัดสรรงบประมาณ จ่ายขาดเงินสะสม เช่น เทศบาลบางเมืองใช้งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 200 ล้านบาท เทศบาลนครสมุทรปราการ จำนวน 100 ล้านบาท และเทศบาลข้างเคียงอีก 100 ล้านบาท ร่วมกับทาง อบจ.สมุทรปราการอีก 400 ล้านบาท ร่วมแล้วเป็นเงินจำนวน 800 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิดที่นับวันจะเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมประซากรในท้องถิ่นนั้นๆ

หากเราได้วัคซีนซิโนฟาร์มมาทั้งหมด เราจะได้วัคซีนมาประมาน 900,000 โดส ซึ่งสามารถฉีดให้กับประชาชนได้ถึง 450,000 คน สำหรับระยะเวลาที่จัดซื้อนั้นต้องรอทำตามขั้นตอน และระเบียบทางราชการก่อน จึงไม่สามารถตอบได้ว่าจะสามารถจัดซื้อวัคซีนได้เมื่อไหร่ แต่จะดำเนินการให้เร็วที่สุด ส่วนวัคซีนตัวแรกที่คาดว่าจะจัดซื้อน่าจะเป็นซิโนฟาร์ม ทั้งนี้หลังจากวัคซีนมาถึงแล้ว ทาง อบจ.สมุทรปราการ จะประกาศข้อมูลข่าวสารและช่องทางการลงทะเบียนให้ทราบต่อไป


"วัคซีนไฟเซอร์" จากอเมริกา "มหามิตร" บริจาค มาถึงไทยแล้ว จะ ๑.๕ ล้าน หรือ ๒.๕ ล้านโดส ก็ช่างเถอะ ยังไงๆ ก็ต้องขอบใจเขา

ตลกเทพของ "ป๋าเทพ"
เหรียญทองที่เหนือทอง
“พระผู้เพียรเพื่อพสกสุข”
มิติสะท้อน"น้องเทนนิส"
"น้องเทนนิส"ของคนไทย
"กฎหมายกับกองโจร"