ส่องกันเอาเองใครเป็นใครใน78คนสมัคร'กสทช.'


เพิ่มเพื่อน    

23 มิ.ย.2564  รายงานข่าวจากวุฒิสภา (ส.ว.) แจ้งว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กรรมการ กสทช.) ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 16-22 มิถุนายน 2564 ในเวลาราชการ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ จุดรับสมัคร บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคารรัฐสภา เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ นั้น สรุปผลการรับสมัคร มีรายชื่อผู้สมัคร จำนวน 78 คน ดังนี้

1.พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ (สมัครด้านกิจการกระจายเสียง) 2.นายพิเชียร อำนาจวรประเสริฐ อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร. 2550) (สมัครด้านกิจการโทรทัศน์) 3..พ.อ.ดร.พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรคมนาคม (สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม) 4.ดร.วรรณชัย สุวรรณกาญจน์ อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สำนักงาน กสทช. (สมัครด้านการคุ้มครองผู้บริโภค) 5.นายณภัทร วินิจฉัยกุล กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการกระจายเสียง (ประธานกรรมการ) (สมัครด้านกิจการกระจายเสียง)

6.พล.อ.ต.ทรงพล พรหมวา รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม) 7. ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (สมัครด้านการคุ้มครองผู้บริโภค) 8.รศ.สุธรรม อยู่ในธรรม กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สมัครด้านอื่น ๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ของ กสทช. (ด้านกฎหมาย)) 9.นายสรศักดิ์ จันเกษม อธิบดีผู้พิพากษา ภาค 2 (สมัครด้านอื่น ๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. (ด้านกฎหมาย)) 10.นางอรษา มุขเตียร์ เปอร์ดี้ อดีตผู้บริหารวิทยุกระจายเสียง (สมัครด้านกิจการกระจายเสียง)

11.พล.ต.วิเศษศักดิ์ สุนทรเกส ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (สมัครด้านกิจการโทรทัศน์) 12.พล.ร.อ.ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม) 13.นายต่อพงศ์ เสลานนท์ ที่ปรึกษาประจำรองประธาน กสทช. (สมัครด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน) 14.ผู้ช่วย ศ.ดร.ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช. (สมัครด้านอื่น ๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. (ด้านเศรษฐศาสตร์)) 15.รศ.ดร. รังสรรค์ วงศ์สรรค์รศ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (สมัครด้านกิจการกระจายเสียง) 

16.พล.อ.กิตติ เกตุศรี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย (สมัครด้านกิจการกระจายเสียง) 17.ดร. อานนท์ ทับเที่ยง อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม) 18.รศ.ดร. อธิคม ฤกษบุตร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม) 19.ผู้ช่วย ศ.ดร. พสุ แก้วปลั่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม) 20.นายธีรวิทย์ จารุวัฒน์ อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม)

21.พล.ร.อ.ประสาน สุขเกษตร อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (สมัครด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน) 22.รศ.ดร.เทพรัตน์ พิมลเสถียรรศ.คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สมัครด้านกิจการกระจายเสียง) 23.นายศักดิ์ชัย พฤฒิภัค อดีตบรรณาธิการบริหารสถานีโทรทัศน์ทีเอ็นเอ็น (สมัครด้านกิจการโทรทัศน์) 24. ดร.จินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (สมัครด้านกิจการโทรทัศน์) 25.รศ.ดร.สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ อดีตอธิการสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม)

26.นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม) 27.พล.ท.ชนินทร โพธิวัฒนางค์กูร หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม (สมัครด้านการคุ้มครองผู้บริโภค) 28.พล.ต.ท.เกียรติพงศ์ ขาวสำอาง ข้าราชการบำนาญ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สมัครด้านการคุ้มครองผู้บริโภค) 29.พล.ท.พร ภิเศก อดีตผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก (สมัครด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน) 30.นายชัยนันท์ งามขจรกุลกิจ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (สมัครด้านอื่น ๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. (ด้านกฎหมาย))

31.พล.ต.สุพิชาติ เสนานุรักษ์ ข้าราชการบำนาญกองทัพบก (สมัครด้านอื่น ๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. (ด้านกฎหมาย)) 32.พล.อ.ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ เจ้ากรมพระธรรมนูญ (สมัครด้านอื่น ๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. (ด้านกฎหมาย)) 33.รศ.ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย ผู้อำนวยการสถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สมัครด้านอื่น ๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. (ด้านเศรษฐศาสตร์)) 34.นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สมัครด้านอื่น ๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. (ด้านเศรษฐศาสตร์)) 35.ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สมัครด้านอื่น ๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. (ด้านเศรษฐศาสตร์))

36.พล.ร.อ.พงศกร กุวานนท์ ประธานกรรมการบริหารกิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ (สมัครด้านกิจการกระจายเสียง) 37.พล.อ.ท.ดร. ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการ กสทช. (สมัครด้านกิจการกระจายเสียง) 38. นางเตือนใจ สินธุวณิก อดีตผู้ตรวจราชการสำนักนายรัฐมนตรี (สมัครด้านกิจการกระจายเสียง) 39. ศ.ดร. พิรงรอง รามสูต ศาสตราจารย์ สาขานิเทศศาสตร์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สมัครด้านกิจการโทรทัศน์) 40.นายพัชระ สารพิมพา สื่อมวลชนอิสระ (สมัครด้านกิจการโทรทัศน์)

41.นายสรพงศ์ เอื้อชูชัย วิทยากรอิสระ (สมัครด้านกิจการโทรทัศน์) 42.พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (สมัครด้านกิจการโทรทัศน์) 43.นายรัฐชทรัพย์ นิชิด้า อดีตผู้บริหารบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด มหาชน (สมัครด้านกิจการโทรทัศน์) 44.นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม) 45.นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย อดีตผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาค (สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม)

46.ผู้ช่วย ศ.ดร.ปาริชาติ หทัยทิพยมงคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (สมัครด้านการคุ้มครองผู้บริโภค) 47.พล.ต.อ.ดร.ณัฐธร เพราะสุนทร ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สมัครด้านการคุ้มครองผู้บริโภค) 48.นายอุดม อึ้งสุวรรณพานิช รองอธิบดีอัยการภาค 8 (สมัครด้านการคุ้มครองผู้บริโภค) 49.นายพิษณุ วิเชียรสรรค์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีล้มละลาย สำนักงานอัยการสูงสุด (สมัครด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน) 50.พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (สมัครด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน) 

51.นายสุวิทย์ มิ่งมล ประธานสหภาพแรงงาน บมจ. อสมท. (สมัครด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน) 52.นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม (สมัครด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน) 53.นายไพโรจน์ โพธิไสย กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน (สมัครด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน) 54.นายสมศักดิ์ อินทร์พันธุ์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ (สมัครด้านอื่นๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. (ด้านกฎหมาย)) 55.ว่าที่พันตรี ดร. สมบัติ วงศ์กำแหง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารงานยุติธรรม ในคณะกรรมการพัฒนา การบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (สมัครด้านอื่นๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. (ด้านกฎหมาย))

56.นายจิตรนรา นวรัตน์ อดีตผู้ตรวจการอัยการ (สมัครด้านอื่นๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. (ด้านกฎหมาย)) 57.พ.อ.ดร.อนุรัตน์ อินกัน นักวิชาการอิสระ (สมัครด้านกิจการกระจายเสียง) 58. พลเอก สุรใจ จิตต์แจ้ง อดีตหัวหน้าสำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และโทรคมนาคม กองทัพบก (สมัครด้านกิจการกระจายเสียง) 59.นายประเสริฐ อภิปุญญา อดีตกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (สมัครด้านกิจการกระจายเสียง) 60.นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ อดีตเลขาธิการ กสทช. (สมัครด้านกิจการโทรทัศน์)

61.พล.ต.สุรศักดิ์ ศุขะ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก (สมัครด้านกิจการโทรทัศน์) 62.นายวันชัย ผโลทัยถเกิง กรรมการอิสระ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด (สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม) 63.ศ.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร อดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม) 64. ศ.คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (สมัครด้านการคุ้มครองผู้บริโภค) 65.นายถนอม อ่อนเกตุพล ผู้ดำเนินรายการสถานีโทรทัศน์ NBT2HD กรมประชาสัมพันธ์ (สมัครด้านการคุ้มครองผู้บริโภค) 

66.นายประพันธุ์ คูณมี ที่ปรึกษากฎหมาย กกต. (สมัครด้านการคุ้มครองผู้บริโภค) 67.พล.ต.ท.สุรพล ทวนทอง อดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (สมัครด้านการคุ้มครองผู้บริโภค) 68.น.ส.อารีวรรณ จตุทอง อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สมัครด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน) 69.พล.อ.รศ. (คลินิก) นพ.สายัณห์ สวัสดิ์ศรี อดีตผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า (สมัครด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน) 70.นายปรเมศวร์ กุมารบุญ กรรมการวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (สมัครด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน)

71.พ.อ.สุรจิต สุนทรธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สมัครด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน) 72.ดร. ศิริพงษ์ เกี้ยวสกุล นายกสมาคมสมาพันธ์ สภาองค์กรชุมชน (สมัครด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน) 73.พล.ท.ดร.พิเชษฐ คงศรี  อดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นกลาโหม (สมัครด้านอื่นๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. (ด้านกฎหมาย)) 74.นายจีรพงศ์ วัฒนะรัตน์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายทรงคุณวุฒิ (สมัครด้านอื่นๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. (ด้านกฎหมาย)) 75.ดร.กฤษดา โรจนสุวรรณ อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่ง 3 สำนักงานอัยการสูงสุด (สมัครด้านอื่นๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. (ด้านกฎหมาย))
76.ร้อยโท ดร. ธนกฤษฏ์ เอกโยคยะ รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (สมัครด้านอื่นๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. (ด้านกฎหมาย)) 77.นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สมัครด้านอื่นๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. (ด้านเศรษฐศาสตร์)) และ 78. นางทรงพร โกมลสุรเดช อดีตปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สมัครด้านอื่นๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. (ด้านเศรษฐศาสตร์))

สำหรับขั้นตอนต่อจากนี้ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จะส่งรายชื่อผู้สมัครไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามมาตรา 7 ก. มาตรา 14/1 และมาตรา 14/2 และลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 7 ข. แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อได้รับผลการตรวจสอบดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และจะเชิญผู้สมัครมาแสดงวิสัยทัศน์ที่แสดงถึงการนำความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของผู้สมัครเพื่อนำมากำหนดทิศทางหรือเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. ต่อไป

ทั้งนี้ ขอเชิญส่งข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้สมัครฯ มายังคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้ที่ ตู้ปณ. 45 ปณฝ.รัฐสภา กรุงเทพฯ 10305 และทางเว็บไซต์ www.senate.go.th ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564


ผมดูๆ ข่าวช่วงนี้ ทะแม่งๆ ยังไงไม่รู้นะ? เรื่อง ป.ป้อม-ป.ประยุทธ์ นั่นแหละ สื่อบางสำนักตีข่าวเป็นจริง-เป็นจัง โดยจับประเด็นมาจาก ป.ประยุทธ์ หัก ป.ป้อม ปลด "ธรรมนัส-นฤมล" จาก รมช.โดยไม่บอก

๑๙ กันยา."วันรำลึกโกง"
ลับแล"ยุติธรรมที่ล่าช้า"
กกต.เปิดยอดเงินบริจาคพรรคการเมืองเดือนก.ค.รวม 12 พรรค 'ภูมิใจไทย'รับสูงสุด 2 ล้าน
"หดหัวในกระดอง"?!
"ทุบโต๊ะ" แค่คิดก็ "พัง" แล้ว
"ประชารัฐ-ธรรมนัส"