ประกาศแล้ว!ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการผู้สนับสนุนภารกิจทางวิชาการของศาล รธน.


เพิ่มเพื่อน    

6 ก.ค.64 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการผู้สนับสนุนภารกิจทางวิชาการของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๔

โดยที่เป็นการสมควรให้ที่ปรึกษาประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้เชี่ยวชาญประจำประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนภารกิจทางวิชาการให้กับศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการผู้สนับสนุนภารกิจทางวิชาการของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๔”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก

(๑) ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ทรงคุณวุฒิประจำศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๗

(๒) ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ทรงคุณวุฒิประจำศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๔ มิให้น าระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยการสนับสนุนการศึกษาวิจัยทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการผู้สนับสนุนภารกิจทางวิชาการของศาลรัฐธรรมนูญตามระเบียบนี้

ข้อ ๕ ในระเบียบนี้

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการผู้สนับสนุนภารกิจทางวิชาการของศาลรัฐธรรมนูญ 

“บุคคลภายนอก” หมายความว่า ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ซึ่งคณะกรรมการได้เชิญให้เข้าร่วมดำเนินการ และไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือที่ปรึกษาของคณะกรรมการผู้สนับสนุนภารกิจทางวิชาการของศาลรัฐธรรมนูญ

ข้อ๖ ให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญแต่งตั้งคณะกรรมการผู้สนับสนุนภารกิจทางวิชาการของศาลรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย ที่ปรึกษาตามระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้เชี่ยวชาญตามระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญประจำประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้เสนอ เป็นกรรมการ

ให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญแต่งตั้งกรรมการตามวรรคหนึ่งคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการแต่งตั้งข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญคนหนึ่งเป็นเลขานุการ และแต่งตั้งข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ช่วยเลขานุการตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามจำนวนที่เห็นสมควรเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ และแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามที่เห็นสมควรเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ข้อ ๗ คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้
(๑) จัดให้มีหรือดำเนินการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญหรือสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้งควบคุมดูแลให้การศึกษาวิจัยดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์

(๒) ให้คำปรึกษาด้านวิชาการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

(๓) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และประธานศาลรัฐธรรมนูญ

ข้อ ๘ ในการประชุมของคณะกรรมการ ให้มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมตามระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการและอนุกรรมการ

ข้อ ๙ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ ๗ (๑) คณะกรรมการอาจเป็นผู้ด าเนินการเอง หรือมอบหมายให้ประธานกรรมการ กรรมการ หรือบุคคลภายนอกเป็นผู้ด าเนินการก็ได้

ในการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการและบุคคลภายนอก ให้บุคคลภายนอกมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการตามระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการและอนุกรรมการ

ประธานกรรมการ กรรมการ บุคคลภายนอก ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตามวรรคหนึ่งมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนการจัดทำรายงานผลการศึกษาเรื่องละไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นบาทแต่ไม่เกินสองแสนบาท ขึ้นอยู่กับลักษณะ คุณภาพ ความยากง่ายของงาน และความเร่งรัดของเวลาในการท าผลงานทั้งนี้ การจะได้รับค่าตอบแทนในอัตราใดให้คณะกรรมการเป็นผู้เสนอ โดยประธานศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

ข้อ ๑๐ ผลงานที่เกิดจากการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และวิจัยตามข้อ ๗ (๑) และข้อ ๙ให้มีการพิจารณาความถูกต้องและความเหมาะสมของผลงาน (Peer review) โดยคณะกรรมการทำหน้าที่ดังกล่าวเอง หรือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเป็นผู้พิจารณาก็ได้

ในกรณีที่คณะกรรมการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเป็นผู้พิจารณาความสมบูรณ์ของรายงานผลการศึกษา ให้ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเรื่องละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทขึ้นอยู่กับลักษณะ คุณภาพ ความยากง่ายของงาน และความเร่งรัดของเวลาในการทำผลงาน ทั้งนี้การจะได้รับค่าตอบแทนในอัตราใดให้คณะกรรมการเป็นผู้เสนอ โดยประธานศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

ข้อ ๑๑ ให้คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
วรวิทย์ กังศศิเทียม
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

อ่านต้นฉบับ


ผมดูๆ ข่าวช่วงนี้ ทะแม่งๆ ยังไงไม่รู้นะ? เรื่อง ป.ป้อม-ป.ประยุทธ์ นั่นแหละ สื่อบางสำนักตีข่าวเป็นจริง-เป็นจัง โดยจับประเด็นมาจาก ป.ประยุทธ์ หัก ป.ป้อม ปลด "ธรรมนัส-นฤมล" จาก รมช.โดยไม่บอก

๑๙ กันยา."วันรำลึกโกง"
ลับแล"ยุติธรรมที่ล่าช้า"
กกต.เปิดยอดเงินบริจาคพรรคการเมืองเดือนก.ค.รวม 12 พรรค 'ภูมิใจไทย'รับสูงสุด 2 ล้าน
"หดหัวในกระดอง"?!
"ทุบโต๊ะ" แค่คิดก็ "พัง" แล้ว
"ประชารัฐ-ธรรมนัส"