พระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตร ตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ จำนวน 15 รูป


เพิ่มเพื่อน    

8 ก.ค.64 -  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ จำนวน ๑๕ รูป ดังนี้

๑. พระเทพพัชรญาณมุนี เป็น พระธรรมพัชรญาณมุนี ภาวนาวิธีสุวิธาน สีลาจารสุวิมลโกศลกิจจานุกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม ฝ่ายวิปัสสนาธุระสถิต ณ สถานพ านักสงฆ์บ้านไร่ทอสี จังหวัดนครราชสีมา มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๖ รูปคือ พระครูปลัดญาณวรวัฒน์ ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูธรรมธร ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา๑

๒. พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต เป็น พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ พุทธธรรมฏิภาณไพศาลวิเทศศาสนกิจ พิพิธประชาธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรมสถิต ณ วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๖ รูป คือ พระครูปลัดสุตวรวัฒน์ ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูธรรมธร ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา๑

๓. พระเทพวัชรบัณฑิต เป็น พระธรรมวัชรบัณฑิต ปริยัติกิจสุวิธาน ปรีชาญาณคุณดิลกตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม สถิต ณ วัดปากน้ำา พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๖ รูป คือ พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูธรรมธร ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑พระครูใบฎีกา

๔. พระราชปริยัติมุนี เป็น พระเทพวัชราจารย์ ปฏิภาณธรรมสาธก ตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๕ รูป คือพระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา๑

๕. พระราชวชิรญาณ เป็น พระเทพพัชรญาณมุนี วิปัสสนาวิธีโกศล วิมลสีลาจารนิวิฐมหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดป่ารัตนวันจังหวัดนครราชสีมา มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา๑

๖. พระเมธีวชิรโสภณ เป็น พระราชวัชรบัณฑิต สาธกธรรมวิจิตร มหาคณิสสรบวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑พระครูใบฎีกา๑

๗. พระครูภาวนาพิลาศ เป็น พระราชภาวนาพัชรญาณ วิปัสสนาวิธานธุราทร มหาคณิสสรบวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดเขาวง จังหวัดสระบุรีมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑พระครูใบฎีกา๑

๘. พระครูกันตสีลสัมบัน เป็น พระราชวัชรญาณเวที ศรีภาวนาธุราทร ยติคณิสสรบวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดป่าสมบูรณ์ธรรมจังหวัดพิษณุโลก มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา๑

๙. พระครูปลัด อนันต์ อกิญฺจโน เป็น พระราชวชิรญาณ กรรมฐานนิเทศวิจิตรมหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดมาบจันทร์จังหวัดระยอง มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

๑๐. พระครูปลัดมงคลวัฒน์ (สุพล ขนฺติพโล) เป็น พระราชปัญญาวชิโรดม พุทธาคมคุณากรยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดเท พเจติยาจารย์จังหวัดเชียงใหม่ มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา

๑๑. พระอธิการอินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก เป็น พระราชภาวนาวชิรากร สุนทรญาณวรกิจยติคณิสสร บวรสังฆาราม คาม วาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนา ธุระ สถิตณ วัดอุดมมงคลวนาราม จังหวัดอุดรธานี มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา๑

๑๒. พระอธิการสุธรรม สุธมฺโม เป็น พระราชวชิรธรรมาจารย์ ภาวนาวิธานธุราทรยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดเกษรศีลคุณจังหวัดอุดรธานี มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา๑

๑๓. พระมหาตอง ธมฺมวุฑฺโฒ (เปรียญธรรม ๖ ประโยค) เป็น พระราชวชิรธรรมวิธานปฏิภาณ ธรรม วิจิตร มหาคณิสสรบวร สังฆาราม คามวาสีพร ะ ราช าคณ ะ ชั้น ราชสถิต ณ วัดป่าวชิรบรรพต จังหวัดชลบุรี มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา๑

๑๔. พระครูถิรธรรมรัต วัดราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดพังงา เป็นพระราชาคณะ มีนามว่าพระวชิรญาณโสภณ

๑๕. พระเบร็ท อจโล ที่พักสงฆ์อานันทคีรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นพระราชาคณะฝ่ายวิปัสสนาธุระ มีนามว่า พระวชิรญาณมุนี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

ประกาศณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เป็นปีที่ ๖ ในรัชกาลปัจจุบัน


วันนี้ นึกว่าคงไม่ไหว.... เพราะหัวหมุนติ้วแต่เช้า กะนอนคุยกับเพดานซักวัน แต่ฟังโขมงโฉงเฉงข่าวจากโทรทัศน์ ที่ว่า.... การที่พลเอกประยุทธ์ "แยกคนละทาง" กับพลเอกประวิตร ในการลงพื้นที่ เมื่อวาน (๒๒ ก.ย.)

"ก็...ไม่ได้กู้มาโกงนี่ครับ"    
"ข่าวนิมิต" ๒ ป.แตกกัน
๑๙ กันยา."วันรำลึกโกง"
ลับแล"ยุติธรรมที่ล่าช้า"
กกต.เปิดยอดเงินบริจาคพรรคการเมืองเดือนก.ค.รวม 12 พรรค 'ภูมิใจไทย'รับสูงสุด 2 ล้าน
"หดหัวในกระดอง"?!