ประกาศในราชกิจจาฯ เพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ครูโรงเรียนเอกชน


เพิ่มเพื่อน    

ราชกิจจานุเบกษา

23 ก.ค.64 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง การอุดหนุนเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๓ ได้เห็นชอบในหลักการให้ความช่วยเหลือเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ครูโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะค่าครองชีพที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นและให้สอดคล้องกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง อัตราเงินเดือนผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 (4) และ (10) แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนพ.ศ. 2550 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 และมติคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้


พี่ "หมอเดชา" ของผม.... "นาวาโทเดชา สุขารมณ์" ท่านจากไปโดยสงบเสียแล้ว เห็นข่าวใจหายแวบ! เพราะท่านคือ "พี่หมอที่เคารพ" ของผมมายาวนานไม่ต่ำกว่า ๕๐ ปี ทั้งข้าว น้ำ รอยยิ้ม และรักที่มีให้ ฝังใจจำตลอด

"ข่าวนิมิต" ๒ ป.แตกกัน
๑๙ กันยา."วันรำลึกโกง"
ลับแล"ยุติธรรมที่ล่าช้า"
กกต.เปิดยอดเงินบริจาคพรรคการเมืองเดือนก.ค.รวม 12 พรรค 'ภูมิใจไทย'รับสูงสุด 2 ล้าน
"หดหัวในกระดอง"?!
"ทุบโต๊ะ" แค่คิดก็ "พัง" แล้ว