กรมเจ้าท่า วางแผนดันไทยเป็นศูนย์กลางด้านพาณิชยนาวีของอาเซียน


เพิ่มเพื่อน    

 

30 ส.ค. 2564 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) เปิดเผยว่า ในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลการพัฒนาพาณิชยนาวีตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. 2521 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 มีนโยบายที่จะปรับปรุงแนวทางมาตรการในการพัฒนาพาณิชยนาวีให้สอดรับกับบริบทในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการด้านพาณิชยนาวีที่จะช่วยสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ทั้งนี้ได้ดำเนินการผลักดันมาตรการและแนวทางการพัฒนากิจการพาณิชยนาวีไทยอื่น ๆ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยได้จัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านการยกระดับศักยภาพกองเรือพาณิชย์ไทยเพื่อผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านพาณิชยนาวีของอาเซียน โดยมีเป้าหมายเพื่อการเพิ่มอัตราการเติบโตของระวางบรรทุกของกองเรือพาณิชย์ไทย เพิ่มสัดส่วนการขนส่งสินค้าของประเทศไทยโดยเรือไทย ซึ่งจะช่วยส่งผลให้ ขีดความสามารถในการแข่งขันของเรือไทยในระดับโลกเพิ่มขึ้น รวมไปถึง การจ้างแรงงานบุคลากรด้านพาณิชยนาวีเพิ่มขึ้นด้วย


นอกจากนี้ได้ประสานกับผู้ประกอบการพาณิชยนาวี ซึ่งประกอบด้วย กิจการขนส่งทางทะเล กิจการท่าเรือ กิจการอู่เรือ กิจการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชยนาวี และกิจการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบรวมไปถึงกิจการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ เพื่อติดตามข้อมูล ข้อเท็จจริง ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ สำหรับประกอบการพิจารณากำหนดมาตรการพัฒนาส่งเสริมพาณิชยนาวีและกิจการเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยง เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ของผู้ประกอบการ โดยประเด็นปัญหาที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมเจ้าท่าได้มอบให้หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขให้มีผลในทางปฏิบัติแล้ว ซึ่งมีการติดตามรายงานผลการดำเนินการเป็นระยะๆ

นายวิทยา กล่าวต่อว่าได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน โดยการเข้าร่วม การประชุมในเวทีต่าง ๆ เพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาพาณิชยนาวีและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การผลักดันร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. .... ของคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา การแก้ไขปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลน ปัญหาค่าระวางสูง ของกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงคมนาคม การอำนวยความสะดวกเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการถ่ายลำของอาเซียนของคณะอนุกรรมการ การขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นต้น

สำหรับการพาณิชยนาวี มีลักษณะเป็นระบบประกอบด้วยกิจการที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันจำนวนมาก การที่จะทำให้กิจการต่าง ๆ เหล่านั้น มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม การส่งเสริมพัฒนากิจการพาณิชยนาวีต้องมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมในการส่งเสริมพาณิชยนาวีและส่งเสริมให้มีการพัฒนาการขนส่งสินค้าทางน้ำเพื่อลดต้นทุนการขนส่งโลจิสติกส์สนับสนุนการส่งออกและนำเข้า ซึ่งสอดรับกับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ไทยมีกองเรือพาณิชย์นาวีที่สามารถขนส่งผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยออกไปสู่ตลาดโลก จะช่วยลดต้นทุนของสินค้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อย่างยั่งยืน


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"