ด่วน! ผู้ว่าฯภูเก็ตสั่งปิดทางเข้าออกชุมชนชาวไทยใหม่ หมู่ 3 ต.เกาะแก้ว คุมโควิด


เพิ่มเพื่อน    

5 กันยายน 2564 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า  จากการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และการตรวจเชิงรุกในชุมชนชาวไทยใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และได้นำเข้ารับการกักกันตัว ณ ศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิด - 19 ชุมชน (Community Isolation) ตำบลเกาะแก้ว ณ ศาลาบำเพ็ญกุศล วัดสะปำธรรมาราม ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินมาตรการควบคุมและจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทางและการรวมกลุ่มของบุคคลในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในพื้นที่แพร่ระบาดอย่างรัดกุม นั้น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในชุมชนไทยใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 52/2564 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2564  จึงลงนามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 4 กันยายน 2564  คำสั่งที่ 5266 /2564 กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปิดพื้นที่รอบชุมชนไทยใหม่ หมู่ที่ 3  ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สาระสำคัญ  ดังนี้

ข้อ 1. ห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกจากพื้นที่ดังกล่าว เว้นแต่ ยานพาหนะสำหรับการขนส่งสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภค แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องมือแพทย์ ยานพาหนะกู้ชีพ กู้ภัย รถพยาบาล รถฉุกเฉิน ทางการแพทย์ รถที่ใช้สำหรับภารกิจของทางราชการ รถขนส่งพัสดุและสิ่งพิมพ์ ทั้งนี้ ผู้ได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผันต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อโดยเคร่งครัด

ข้อ 2. กำหนดมาตรการควบคุมจุดตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พื้นที่ชุมชนไทยใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ตามแผนที่แนบท้ายคำสั่ง ดังนี้
จุดตรวจคัดกรอง บริเวณทางเข้าชุมชนไทยใหม่ ซอยเกาะแก้ว 6 มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต สถานีตำรวจ ภูธรเมืองภูเก็ต ชุดรักษาความปลอดภัยประจำตำบลเกาะแก้ว หมู่ที่ 3 และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ประกอบกำลังเป็นชุดปฏิบัติการประจำจุดตรวจคัดกรองดังกล่าวข้างต้น ควบคุมพื้นที่และเส้นทางเข้า - ออก เป็นผลัดตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อ 3. ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อพิจารณาตรวจคัดกรองบุคคลที่ผ่านจุดตรวจคัดกรองตามข้อ 2. เพื่อป้องกันและควบคุมโรคตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1)ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563

ข้อ 4. มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตและอำเภอเมืองภูเก็ต จัดบุคลากรเข้าไปตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ตามมาตรการตรวจคัดกรองเชิงรุก โดยวิธีการ Antigen Test Kit (ATK หรือ RT - PCR ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนไทยใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต หากพบผู้ใดมีอาการซึ่งเข้าข่ายที่ต้องเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019จะต้องถูกส่งไปแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกตอาการหรือเข้ารับการบำบัดรักษา ยังสถานที่ที่ทางราชการกำหนดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว จัดเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์สำหรับ

จุดตรวจคัดกรอง และทำความสะอาด ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด - 19 สถานที่สาธารณะ ถนน และจัดหา ดูแลช่วยเหลือด้านอาหาร น้ำดื่ม และสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ชุมชนไทยใหม่ หมู่ที่ 3ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ อาจเป็นความผิดตามมาตรา 52 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับแห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558และอาจได้รับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหาร ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน ถึงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2564


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"