ราชกิจจาฯแพร่ประกาศแต่งตั้ง 7 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการราชทัณฑ์


เพิ่มเพื่อน    

8 ก.ย.64 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงยุติธรรมเรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการราชทัณฑ์

อาศัยอำาจตามความในมาตรา 7 วรรคหนึ่ง และมาตรา 8 วรรคหนึ่ง (4) แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมประกาศแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการราชทัณฑ์ไว้ ดังต่อไปนี้ 

1. นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์ 2. นายเผ่าทอง ทองเจือ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะ หรือวัฒนธรรม 3. พลตำรวจเอก วันชัย ศรีนวลนัด ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาชญาวิทยา 4. นายนัทธี จิตสว่าง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทัณฑวิทยา 

5. นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชน 6. นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยา 7. นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการราชทัณฑ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป อ่านต้นฉบับ

ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"