MEA มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ส่งเสริมการฝึกอาชีพ สร้างคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน


เพิ่มเพื่อน    

 

วันนี้ (23 กันยายน 2564) นางเพ็ญจันทร์ ทรรศนกุลพันธ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนแก่มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ จำนวน 3,084,615 บาท เพื่อสนับสนุนคนพิการในการฝึกงาน ซึ่งจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างยั่งยืน โดยมี ศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ พิธีดังกล่าวจัดขึ้นผ่านระบบ Video Conference เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

 

 

ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง พร้อมทั้งตอบสนองตามนโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผ่านการสนับสนุนคนพิการในการฝึกงานตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ซึ่ง MEA ถือเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งแรกที่ส่งเสริมการฝึกอาชีพให้แก่คนพิการอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้มอบเงินสนับสนุนให้กับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานรับรองโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อนำไปดำเนินงานด้านการฝึกอาชีพตามหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นการน้อมนำหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาปฏิบัติ เพื่อให้คนพิการสามารถประกอบอาชีพและมีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน

 

 

นอกจากนี้ MEA ยังได้มอบเงินสนับสนุนแก่สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนเงินมูลค่ารวม 12,000,000 บาท ในระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564-2567 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการกิจการต่าง ๆ ของสมาคมฯ เช่น โครงการจัดการแข่งขันกีฬาทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ รวมถึงการเตรียมความพร้อมของทัพนักกีฬาในการแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ ณ ประเทศญี่ปุ่น ที่ผ่านมาอีกด้วย


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"