ดุสิตโพล เผยโควิด-19 สร้างปัญหาความยากจน ว่างงาน คนไทยกังวลภัยสังคมมีมากขึ้น


เพิ่มเพื่อน    

 

26 ก.ย. 2564 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี “ภัยสังคมในยุคโควิด-19” กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,172 คน ระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน 2564 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบก่อนมีโควิด-19 กับในยุคโควิด-19 ประชาชนคิดว่าความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแย่ลง ร้อยละ 72.78 ค่อนข้างวิตกกังวล ร้อยละ 54.46 ภัยสังคมที่ประชาชนคิดว่าน่าเป็นห่วงมากที่สุด คือ ภัยจากออนไลน์ ร้อยละ 68.66 โดยมองว่าปัญหาภัยสังคมที่มีเพิ่มมากขึ้น เพราะปัญหาความยากจน ว่างงาน ชีวิตความเป็นอยู่ลำบาก ร้อยละ 89.31 เคยมีประสบการณ์ประสบกับปัญหาภัยสังคม ร้อยละ 34.17 จากภัยสังคมในปัจจุบันทำให้ความรู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจผู้อื่นลดลง ร้อยละ 65.90 จึงควรเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจและความยากจน ร้อยละ 85.82 

ปัญหา “ภัยสังคม” ในปัจจุบันมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ประชาชนรู้สึกวิตกกังวลและไว้เนื้อเชื่อใจผู้อื่นลดลง ถึงแม้เดิมคนไทยจะมีลักษณะนิสัยมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นก็ตาม รัฐบาลจึงควรเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ             ซึ่งนับว่าเป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา รวมไปถึงประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็ว ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นว่าประชาชนต้องอยู่ในสังคมที่มีภัยรุมเร้ารอบด้าน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัฐ สกุลหอม คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต “ภัยสังคมในยุคโควิด-19” เป็นภัยที่มาในรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับบริบทวิถีชีวิตสังคมในยุคไร้พรมแดน มีต้นเหตุมาจากปัจจัยหลักๆ คือ ปัญหาทางสังคม เช่น การเลิกจ้างงาน รายได้ไม่พอกับรายจ่าย ความเป็นอยู่ยากลำบาก พฤติกรรมบริโภคนิยม ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมที่พัฒนามาในรูปแบบออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการแฮกข้อมูล สแกมเมอร์ เฟคนิวส์ ภัยเงียบเหล่านี้เป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้คุณภาพชีวิตคนไทยต่ำลง ส่งผลให้ชีวิตไม่มีความสุข ซึมเศร้า วิตกกังวล หวาดระแวงจากผู้คนรอบข้าง สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นภัยสังคมที่ต้องเร่งแก้ไข ถึงเวลาแล้วที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือโดยเริ่มจากสถาบันครอบครัวต้องเข้มแข็ง สถาบันการศึกษาต้องสร้างภูมิคุ้มกันเร่งผลิตวัคซีนเพื่อสร้างหลักสูตร “ทักษะชีวิต”บนฐานรากคุณธรรม ให้กับเยาวชน อย่าลืมว่า “ถ้าผู้ใหญ่เติบโตจากเด็กที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูมาเป็นอย่างดี ปัญหาภัยสังคม อาชญากรรม การทุจริตคอร์รัปชั่น ก็จะไม่เกิดขึ้นหรือเกิดน้อยลง เป็นการลดปัญหาต่อสังคม ประเทศชาติ”    


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"