ผบ.ทบ.ลงนาม 'โผผู้พัน' 337 ตำแหน่ง ปรับย้ายนายทหารเหล่าราบ ม้า ปืน ช่าง รบพิเศษ


เพิ่มเพื่อน    

16 ต.ค.64 -  เมื่อวันที่ 15 ต.ค. พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ( ผบ.ทบ.) ได้ลงนามในคำสั่งกองทัพบกแต่งตั้งนายทหารระดับผู้บังคับกองพัน หรือ “โผผู้พัน” จำนวน 337 นายในเหล่าราบ ม้า ปืน สื่อสาร ช่าง รบพิเศษทั่วประเทศ  ที่น่าสนใจคือการปรับย้ายในกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์( พล.ร.2รอ.) ถิ่นเก่าบูรพาพยัคฆ์ของ 3 ป. โดยมีการปรับย้ายผู้บังคับกองพันหลักหลายคนไปอยู่ฝ่ายอำนวยการ และมีการสลับสับเปลี่ยนคนใหม่เข้ามาแทน อาทิเช่น  พ.ท.ศันสนะ จักรพันธ์ ณ อยุธยา จาก ผบ.ร.21 พัน.1 รอ. ย้ายออกไปเป็นหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน พล.ร.2 รอ. พ.ท.ฉัตรชัย โมกขเวส รองเสธ.ร.21 รอ. เป็น ผบ.ร.21 รอ. พ.อ.สุวิทย์ วิจิตรกาญจน์ ผบ.ร.12 พัน.3 รอ. ปรับออกไปเป็นหัวหน้ากอง กองยุทธการ มทบ.12 (หก.กยก.) พ.อ.คมสันต์ พิมพรัตน์ ผบ.ร.พัน.2 รอ. เป็น ผบ.ร.12 พัน.3 รอ.พ.ท.ปองพล วิจิตรกาญจน์ จากหัวหน้าฝ่ายข่าว พล.ร.2 รอ.มาเป็น ผบ.ร.2 พัน.2 รอ. พ.ท.วีรพงษ์ สุทธการ จากหัวหน้าฝ่ายกำลังพล พล.ร.2 รอ.( หน.ฝกพ.) ไปเป็นผู้บังคับกองพันกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ผบ.พัน.กรม.นนร.รอ.รร.จปร.)  

พ.ท.นฤพล วิจิตรโท จาก ผบ.ร.2 พัน.1 รอ. ถูกส่งออกไปเป็นหัวหน้ากองกองกิจการพลเรือน มทบ.11 (หน.กกร.มทบ.11) และให้พ.ท.กันตภณ สวนนันท์ หัวหน้า ฝกร.พล.ร.2 รอ.  เป็นผบ.ร.2 พัน.1 รอ.  ย้ายพ.ท.จารุวัฒน์ ญาติ ผบ.ร.12 พัน.3 รอ. ไปเป็น ผช.นายทหารฝ่ายส่งกำลังบำรุง ทภ.1  พ.ท.นาวิน กุลไทย หัวหน้า ฝกม.พล.1 รอ. ขึ้นเป็น ผบ.ร.21 พัน.3 รอ. นอกจากนั้นยังมีชื่อของ  พ.ท.สุรเศรษฐ์  สุทธิพงศ์พันธ์ เป็นผู้บังคับกองพันที่ 12 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์ ( ป.2 พัน. 12 รอ.) พ.ท.พงศ์กรณ์ อบมา เป็น ผบ.ป.พัน.2 รอ.  

พ.ต.วิธาน ปิสาวงษ์ เป็นผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 2 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ( ผบ.ม.พัน.2 พล.ม.2 รอ.) พ.ท.วรสิทธิ์ เกตุเจริญ เป็น ผบ.ม.1 พัน.1 รอ. พ.ท.อภิรักษ์ เนียมหลาว เป็น ผบ.ม.พัน.29 รอ. พ.ท.ภูวดล พลเสน เป็น ผบ.ม.5 พัน.20  รอ.พ.ท.ธนกฤต วิทยากาญจน์ ผบ.ร.29 พัน.1 พ.ท.จิรชัย ชูช่วย ผบ.ร.19 พัน.1 พ.ท.ชัชวาลย์ กล้าวิกรณ์ เป็น ผบ.ร.19 พัน.3 พ.ท.รัชพล ชินพัณณ์ เป็น ผบ.ร.29 พัน.3 พ.ท.ชมม์เจริญ บุญนาค ผบ.ป.9 พัน.9 พ.ท.ณัฐพงษ์ เสริมสุข เป็น  ผบ.พัน.พลพัฒนา1 

ที่น่าสนใจมีการปรับย้ายใน “กรมสไตรเกอร์”กองพลทหารราบที่ 11  โดยมีชื่อของ “ผู้พันโอม” พ.อ.อัครพัฒน์ เทพณรงค์ อดีต ทส.ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม จากรองเสธ.พล.ร.11 มาเป็น รอง ผบ.ร.112 จ่อเป็นผู้การกรมฯ ในอนาคต โดยปัจจุบันกรมดังกล่าวได้ย้ายอยู่ในพื้นที่ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย จ.ชลบุรี นอกจากนั้นยังมีชื่อของ  พ.ท.ป้องรัฐ แย้มงามเรียบเป็น ผบ.ร.112 พัน.3  พ.ท.เศกสรร บุญวงษ์ เป็น ผบ.ร.111 พัน.3  พ.ท.สรรเสริญ ไพรโสภา ผบ.ร.112 พัน.2 พ.อ.บุรินทร์ ธีรวัฒนวิศิษฐ์  อดีตผู้บังคับกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดาน  เป็นผู้บังคับกองพันที่602 กรมทหารช่างที่ 11 ( ผบ.ช.11 พัน.602) 

              พ.ท.จิระกิจ จิตรภักดี เป็น ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 26 (ผบ.กรม ทพ.26) พ.ท.ธลัด พูลสวัสดิ์ เป็น ผบ.ร.16 พัน.1 พ.ท.วิทยา สาริยา ผบ.ร.13 พัน.2  พ.อ.อุทัย นิลเนตร เป็น ผบ.กรม ทพ.21 พล.ท.สุรเชษฐ์ ดีเอื้อ เป็น ผบ.ร.8 พัน.2 พ.ท.คมศักดิ์ พราวศรี ผบ.ร.8 พัน.3  พ.ท.เกษมสัญ ด้วงนิล เป็น ผบ.ป.6 พัน.6  พ.ท.นิติกร ศิริคำ เป็น ผบ.ร.6 พัน.1 พ.ท.ปนิธิ ศรีจิรังษท เป็น ผบ.ร.23 พัน.4 พ.ท.รัชพล อุ้มเจริญ เป็น ผบ.ม.พัน.21 พล.ร.6 พ.ท.ชีรพงษ์ ปิติแก่นทราย เป็น ผบ.ช.พัน.6 พล.ร.6 พ.ท.วรทเทพ ฟ้าสาร เป็น ผบ.ป.3 พัน.8  

พ.ท.ณัฐา สุภายศ เป็น  ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 (ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1) พ.อ.สมนึก ธูปเทียน เป็น ผบ.ร.7 พัน.5  พ.ท.นพดล โตแทนสมบัติ เป็น ผบ.ร.17 พัน.4  พ.ท.ณัฐพล ทัพวัฒน์ เป็น ผบ.ม.3 พัน.26 พ.ท.สิทธิชัย ลิ้นจี่ขาว เป็น ผบ.ป.4 พัน.104 พ.ท.วรเดช อยู่ยืด เป็น ผบ.ป.21พัน.30 พ.ท.ศุภกร ภู่จันทร์ เป็น ผบ.ร.14 พัน.2  

พ.ท.ไพร บุญเลี้ยง เป็น ผบ.ร.153 พัน.2 พ.อ.ภาคิณ เกื้อกูล เป็น ผบ.กรม ทพ.48 พ.ท.ปรเมธ ศานพงศ์ เป็น ผบ.ร.25 พัน.2 พ.ท.เกรียงไกร ดำรัสการ เป็น ผบ.ร.25 พัน.1  พ.อ.ภาณุวัฒน์ สุคชเดช เป็น ผบ.ร.15 พัน.1 พ.ท.ธนวัฒน์ ธนาวุฒิ เป็น ผบ.ร.25 พัน.3 พ.อ.สรรัศมิ์ นิลสมัย เป็น ผบ.ร.15 พัน 4 พ.ท.ถนอมพงษ์ เรืองจันทร์ เป็นผบ.ร.15 พัน.3 พ.อ.เรวัตร เซ่งเข็ มเป็น ผบ.ร.5 พัน.2 พ.ท.นิติพันธ์ หิรัญคช เป็น ผบ.ร.5พัน.3 พ.ท.กิตติศักดิ์ สระบุรี  ผบ.ม.พัน.16 พล.ร.5   พ.ท.อัครวัฒน์ ว่องวิษณุวงษ์ เป็น ผบ.พันพัฒนาที่4  พ.ท.ศุภฤกษ์ ชื่นจิต เป็น ผบ.ช.พัน.15 พล.ร.15 พ.ท.คณิณ พรมมาวัน เป็น ผบ.ร.152 พัน.1 พ.ท.ภทธร ภคเลิศพงศา เป็น ผบ.ร.153 พัน.3  

พ.ท.กิติกร พนาดร เป็นผู้บังคับกองพันจู่โจมรักษาพระองค์  ( ผบ.พัน.จจ.รอ.)  พ.ท.เอกลักษณ์ ขนายกลาง เป็นผู้บังคับกองพันรบพิเศษศูนย์สงครามพิเศษ ( ผบ.พัน .รพศ.ศสพ.) พ.ท.เฉลิมพล ปาปะโช  เป็น ผบ.พัน.รร.รพศ.ศสพ.  พ.ท.อาทิตย์ ดวงจิต เป็นผู้บังคับกองพันกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า( ผบ.พัน.กรม นนร.รอ.รร.จปร. )  พท.จักรภพ ชัยสุนทร เป็นผู้บังคับกองพันที่1 ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน( ผบ.ปตอ.2 พัน.1) พ.อ.วีรวัฒน์ เพียงพิมาย เป็น ผบ.ป.71 พัน.711 พ.ท.กฤษณ์ เกษมสุคนธ์  เป็น ผบ.ป.71 พัน.712   
 


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"