แต่งตั้ง 2 พระดังนักพัฒนาเมืองอุบลฯ นั่งที่ปรึกษาปลัดมหาดไทย


เพิ่มเพื่อน    

19 ต.ค.64 - รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล แจ้งว่า นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 2496/2564 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่18 ต.ค.64 โดยระบุว่า เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่5)พ.ศ.2545 จึงแต่งตั้งที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 2 รูป ดังนี้ 1. พระปัญญาวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 2. พระพิพัฒน์ วชิโรภาส ผอ.ศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ป่งดงใหญ่ วังอ้อ ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี โดยมีหน้าที่ให้คำปรึกษาและเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมในประเด็นต่างๆที่เห็นว่ามีความสำคัญ และเป็นประโยชน์ต่อการบริหารและขับเคลื่อนงานของกระทรวงมหาดไทย 


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"