กรุงเทพฯ เขตไหนมีโบราณสถานบ้าง กรมศิลป์ประกาศแล้ว


เพิ่มเพื่อน    

12 ก.ค.2561 - นายบวรเวท รุ่งรุจี อธิบดีกรมศิลปากร ได้ลงนามในประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รายชื่อโบราณสถานในเขตกรุงเทพมหานครแล้วในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135  ตอนพิเศษ 165 ง เมื่อวันที่ 12 ก.ค.2561 แล้ว โดยมีเนื้อหาระบุว่า ตามที่มาตรา 4 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 ได้กำหนดนิยามของคำว่า “โบราณสถาน” หมายความว่า อสังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยอายุ หรือโดยลักษณะแห่งการก่อสร้าง หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย์นั้น เป็นประโยชน์ทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี ทั้งนี้ ให้รวมถึงสถานที่ที่เป็น
แหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ และอุทยานประวัติศาสตร์ด้วย

เพื่อให้การปกป้องคุ้มครองโบราณสถานตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มีความชัดเจน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 อธิบดีกรมศิลปากรจึงประกาศรายชื่อโบราณสถานในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนี้

เขตคลองสาน 1.บ้านพระประเสริฐวานิช (เขียว)(วังค้างคาว)  2.มัสยิดกูวติลอิสลาม (มัสยิดตึกแดง) และ 3.มัสยิดเซฟี (มัสยิดตึกขาว)  เขตจอมทอง 1.วัดบางขุนเทียนกลาง 2.วัดบางขุนเทียนนอก 3.วัดบางขุนเทียนใน และ 4.วัดสิงห์ เขตดุสิต 1.ทำเนียบรัฐบาล (บ้านนรสิงห์) 2.บ้านอัมพวัน (สำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย) 3.เรือนท้าววรคณานันท์ (สมาคมชาวจันทบุรี) 4.วังปารุสกวัน (ด้านทิศใต้) (สำนักข่าวกรองแห่งชาติ) 5.ตำหนักพระสุจริตสุดา (โรงเรียนรักษาความปลอดภัยกองบัญชาการทหารสูงสุด) 6.เรือนเจ้าจอมมารดาเลื่อน (โรงเรียนนันทนศึกษา)  7.ตำหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทิพยาลังการ (โรงเรียนพันธะวัฒนา) 8.บ้านพลตรี พระยาดำรงแพทยาคุณ (ฮวด วีระไวทยะ) (สำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย) 9.บ้านสงวนสุข (สมาคมชาวอุบลราชธานี)  10.โรงเรียนพาณิชยการสามเสน 
11.วังพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดิลกนพรัฐกรมหมื่นสรรควิสัยนรบดี (การไฟฟ้านครหลวงสามเสน)
12.บ้านพิษณุโลก (บ้านบรรทมสินธุ์)  13.วัดคอนเซ็ปชัญ (โบสถ์เขมร)  14.วัดนักบุญฟรังซิสซาเวียร์ 
15.วัดราชผาติการาม (วัดส้มเกลี้ยง)  และ 16.อาคารวชิรานุสรณ์ (ในวชิรพยาบาล) 

เขตตลิ่งชัน 1.วัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร  เขตธนบุรี 1.คริสตจักรสำเหร่ที่ 1  2.บ้านเอกะนาค (พิพิธภัณฑ์ศูนย์กรุงธนบุรีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) 3.บ้านพระยาประชากิจกรจักร (แช่ม บุนนาค) (โรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณ์ศึกษา) 4.วัดซางตาครูส (กุฎีจีน)  5.ศาลเจ้าเกียนอันเกง   และ 6.วัดดาวคะนอง  เขตบางกอกน้อย 1.วัดชิโนรสารามวรวิหาร 2.วัดพระยาทำวรวิหาร  และ 3.วัดภาวนาภิรตาราม  

เขตบางกอกใหญ่ 1.วัดเครือวัลย์วรวิหาร และ 2.วัดประดู่ฉิมพลี เลขที่  เขตบางเขน 1.อนุสาวรีย์พิทักษ์ รัฐธรรมนูญ (อนุสาวรีย์หลักสี่) เขตบางคอแหลม 1.วัดราชสิงขร เขตบางพลัด 1.บ้านบางยี่ขัน (โรงเรียนราชการุญเดิม)  2.วัดดาวดึงษาราม 3.วัดบวรมงคลราชวรวิหาร 4.วัดสวนสวรรค์ (ร้าง)  5.มัสยิดบางอ้อ  
6.วังบางพลู (วังพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพร้อมพงศ์อธิราช) และ 7.วัดพิกุลนอก (ร้าง)  

เขตบางรัก 1.บ้านพักเลขที่ 116 118 และ 120 ซอยเจริญกรุง 36 (โรงภาษี) 2.บ้านเลขที่ 1 ซอยเจริญกรุง 30 (ตรอกกัปตันบุช)  และ 3.คริสตจักรไคร้สตเชิช   เขตปทุมวัน 1.บ้านพระยาศรีธรรมาธิราช (เจิม บุณยรัตนพันธุ์) หรืออาคารเลขที่ 1/64 ในโรงเรียนสีตบุตรบำรุง 2.บ้านพิบูลธรรม หรือบ้านนนที (กระทรวงพลังงาน)   และ 3.สถานเสาวภา เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 1.วัดโสมนัสวิหารราชวรวิหาร เลขที่ 646 ถนนกรุงเกษม วัดโสมนัส 2.บ้านพระยาสุริยานุวัตร (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 3.วังพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร (วังสะพานขาว) (กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) และ 4.วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร เลขที่ 1464 ถนนหลวง วัดเทพศิรินทร์  

เขตพระนคร 1.บ้านมหาเสวกตรี พระยาอมเรศร์สมบัติ และบ้านพระยาบริรักษ์ราชา (สำนักงานเขตพระนคร) 2.วังพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาท (วังเทเวศร์) ถนนกรุงเกษม วัดสามพระยา 3.วัดนรนาถสุนทริการาม   4.วัดสามพระยาวรวิหาร ถนนสามเสน วัดสามพระยา 5.บ้านวรรณโกวิท 6.อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดำเนินกลาง วัดบวรนิเวศ 7.หอสมุดมหามกุฏราชวิทยาลัย ถนนพระสุเมรุ วัดบวรนิเวศ 8.โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง ถนนเจริญกรุง วังบูรพาภิรมย์ 9.วังพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพันธุ์  10.วังพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามนัศสวาสดิ์ (พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย) 11.วัดอินทรวิหาร 12.อนุสาวรีย์ทหารอาสา สงครามโลกครั้งที่ 1 ถนนหน้าพระธาตุ พระบรมมหาราชวัง 13.อุทกทาน (พระแม่ธรณีบีบมวยผม) ถนนราชดำเนินใน พระบรมมหาราชวัง และ 14.สะพานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และพระปฐมบรมราชานุสรณ์ปลายถนนตรีเพชร วังบูรพาภิรมย์

เขตภาษีเจริญ 1.วัดกำแพง (บางจาก) เลขที่ 299 ถนนเพชรเกษม ปากคลองภาษีเจริญ และ 2.วัดนางชีวรวิหาร ปากคลองภาษีเจริญ เขตราชเทวี 1.ตึกอำนวยการกรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท ถนนพญาไท 2.ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนเพชรบุรี ถนนเพชรบุรี ถนนเพชรบุรี 3.บ้านพระยาแพทย์พงศาวิสุทธาธิบดี (สุ่น สุนทรเวช)  (มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์) เขตสัมพันธวงศ์ 1.ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย 2.วัดกาลหว่าร์ (วัดแม่พระลูกประคำ)  3.วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร 4.วัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร และ 5.ตึกแถวหัวถนนทรงวาด. 
 

รายละเอียดฉบับเต็มที่นี่


 ยินดีกับ "โอ๊ค-พานทองแท้" เขาหน่อย! เพราะเมื่อวาน (๒๘ พ.ค.๖๓) มีรายงานอ้าง "แหล่งข่าว" เผยแพร่ ว่าคดีร่วมกันฟอกเงินทุจริตปล่อยกู้แบงก์กรุงไทย ๑๐ ล้านบาท ที่ "โอ๊ค-พานทองแท้" เป็นจำเลย และศาลชั้นต้นยกฟ้องไปเมื่อ ๒๕ พ.ย.๖๒ 

ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"
ไม่มีประยุทธ์ "พปชร.ขายอะไร?"