โปรดเกล้าฯแต่งตั้งตุลาการศาลทหารสูงสุดจำนวน 96 ราย


   

6 ส.ค.61 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ถอดถอนและแต่งตั้งตุลาการศาลทหารสูงสุด

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งตุลาการศาลทหารสูงสุดจํานวน ๑๖๗ ราย ตั้งแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่๑ กันยายน ๒๕๕๙ นั้น เนื่องจากมีตุลาการศาลทหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพราะเหตุเกษียณอายุราชการ ขอลาออกจากตุลาการศาลทหาร และปรับย้ายไปดํารงตําแหน่งอื่น คณะกรรมการตุลาการทหารได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดํารงตําแหน่งแทน และได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถอดถอนและแต่งตั้งต่อไปแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถอดถอนตุลาการศาลทหารสูงสุดจํานวน ๑๖๗ ราย ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ยกเว้นลําดับที่ ๒๘ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ลําดับที่ ๑๒๑ ตั้งแต่วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ และลําดับที่ ๑๒๙ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ และแต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตรให้ดํารงตําแหน่งตุลาการศาลทหารสูงสุดแทน จํานวน ๙๖ ราย ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ดังนี้

กระทรวงกลาโหม
๑. พลเอก ฐิตินันท์ ธัญญสิริ ๒. พลเอก สิงหศักดิ์ อุทัยมงคลสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๓. พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์๔. พลเอก วิสุทธิ์ นาเงิน๕. พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ๖. พลเรือเอก จุมพล ลุมพิกานนท์๗. พลอากาศเอก สุรศักดิ์ ทุ่งทอง๘. พลเอก พรรณนพ ศักดิ์วงศ์๙. พลเอก รุจ กสิวุฒิ๑๐. พลเอก เนรมิตร มณีนุตร์

๑๑. พลเอก พรเทพ พิริยะโยธิน๑๒. พลเอก พินิจ ฉัตรเสถียรพงศ์๑๓. พลเอก ชัยพฤกษ์ พูนสวัสดิ์๑๔. พลเอก อนุชิต อินทรทัต๑๕. พลเอก สุรศักย์ วัยคุณา๑๖. พลเอก นภนต์ สร้างสมวงษ์๑๗. พลเอก สวัสดิ์ ทัศนา๑๘. พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา๑๙. พลเอก กฤษณะ บวรรัตนารักษ์๒๐. พลเอก วสันต์ รัญเสวะ

๒๑. พลเอก ปัญจะ ธรรมศรี๒๒. พลเอก ฤทธี อินทราวุธ๒๓. พลเรือเอก ปรีชาญ จามเจริญ๒๔. พลเรือเอก สมภพ สุวิทยาลังการ๒๕. พลโท สุวิชา แก้วรุ่งเรือง๒๖. พลโท ชัยวัฒน์ พิชัยณรงค์๒๗. พลโท นเรศน์ มีลาภ๒๘. พลโท สุรศักดิ์ ทิมมาศ๒๙. พลโท ร่มเกล้า ปั้นดี๓๐. พลโท สุรพงศ์ เปรมบัญญัติ

๓๑. พลโท ชํานัญพจน์ พูลเกษ ๓๒. พลตรี ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์๓๓. พลตรี อดินันท์ ไชยฤกษ์๓๔. พลตรี พันธุ์ไชย อินทุลักษณ์๓๕. พันเอก วีระยุทธ งามอุโฆษ ๓๖. พันเอก วิชญะ วานิชย์ ๓๗. พันเอก เขตต์ พงษ์ผล๓๘. พันเอก สมหมาย นิภารัตน์๓๙. พันเอก เอกพล นิโลดม ๔๐. พันเอก สุรเชษฐ์ เจริญปรุ

กองบัญชาการกองทัพไทย
๔๑. พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ๔๒. พลเอก ยศนันท์ หร่ายเจริญ๔๓. พลเอก หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ๔๔. พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี๔๕. พลเรือเอก สายันต์ ประสงค์สําเร็จ๔๖. พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ อินทรียงค์๔๗. พลเอก บัณฑิตย์ บุณยะปาน๔๘. พลเอก สุรสิทธิ์ ถาวร๔๙. พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด๕๐. พลเอก ธงชัย สาระสุข

๕๑. พลเอก ศักดา แสงสนิท๕๒. พลเอก สุรสิทธิ์ ถนัดทาง๕๓. พลเอก วิชัย แชจอหอ๕๔. พลเอก ยุทธนาสินธุ์ ศรีนุรัตน์เดชา๕๕. พลเอก ไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์๕๖. พลเอก พิเชฏฐ์ แย้มแก้ว๕๗. พลเอก วิศิษฐ์ วิศิษฏ์โยธิน๕๘. พลเอก วรพล เยี่ยมแสงทอง๕๙. พลเอก กฤษฎิ์ ยิ้มสู้๖๐. พลอากาศเอก ชวรัตน์ มารุ่งเรือง๖๑. พลอากาศเอก ฉัตรชัย บุญญานุรักษ์

กองทัพบก
๖๒. พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท๖๓. พลเอก สสิน ทองภักดี๖๔. พลเอก โกญจนาท ศุกระเศรณี๖๕. พลเอก สุรเดช เฟื่องเจริญ๖๖. พลเอก วีรชัย อินทุโศภน๖๗. พลเอก วราห์ บุญญะสิทธิ์๖๘. พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์๖๙. พลเอก สมโภชน์ วังแก้ว๗๐. พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์๗๑. พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช

กองทัพเรือ
๗๒. พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ๗๓. พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์๗๔. พลเรือเอก โสภณ วัฒนมงคล๗๕. พลเรือเอก พูลศักดิ์ อุบลเทพชัย๗๖. พลเรือเอก รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล๗๗. พลเรือเอก นวพล ดํารงพงศ์๗๘. พลเรือเอก พัชระ พุ่มพิเชฏฐ์๗๙. พลเรือเอก นฤดม แป้นเจริญ๘๐. พลเรือเอก ไตรสิทธิ์ พันธุ์สิทธิ์๘๑. พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ๘๒. พลเรือเอก ภาณุ บณยะวิโรจ ๘๓. พลเรือเอก สุรศักดิ์ เมธยาภา๘๔. พลเรือเอก สุรพล คุปตะพันธ์๘๕. พลเรือโท สมหมาย วงษ์จันทร์๘๖. พลเรือโท มนัสวี บูรณพงศ์

กองทัพอากาศ
๘๗. พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง๘๘. พลอากาศเอก ยรรยง คันธสร๘๙. พลอากาศเอก พงศธร ไชยเสน๙๐. พลอากาศเอก ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์๙๑. พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน๙๒. พลอากาศเอก อําพล อิ่มบัว๙๓. พลอากาศเอก วิเชียร ธรรมาธร๙๔. พลอากาศเอก ปรเมศร์ เกษโกวิท๙๕. พลอากาศเอก วันชัย นุชเกษม๙๖. พลอากาศเอก ถาวรวัฒน์ จันทนาคม

ลําดับที่ ๓๐ ๓๒ และ ๓๔ ถึง ๔๐ เป็นตุลาการพระธรรมนูญด้วย


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี


เงินนี่...ชักน่ากลัวขึ้นทุกวัน!นับวันจะใช้ซื้อได้ทุกอย่าง จนมองไม่เห็นว่าจะมีอะไรไปหยุดมันได้ถึงจุดหนึ่ง โลกไม่แตก แต่มนุษย์จะตกต่ำ เมื่อสังคมให้ค่าเงินเหนือความเป็นมนุษย์

นี่ไง....'ใบเสร็จปล่อยกู้พรรค'
เฟกนิวส์ "อาวุธพิทักษ์ฐานคะแนน"
วาทกรรม 'ไพร่' เพื่อพ่ายสภา
นวัตกรรม 'กล่องข้าวน้อยให้แม่'
ร้อยล้าน ‘ศรัทธาบริการ’ บิณฑ์
'สารอันตรายกับสายน้ำท่วม'