ดีอี จับมือ ก.โทรคมนาคม ลาว เชื่อมเศรษฐกิจดิจิทัล สองประเทศ


เพิ่มเพื่อน    

ภาพจาก facebook MinisterPichet


เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจด้านไอซีทีกับ Mr.Thansamay Kommasith รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการไปรษณีย์ โทรคมนาคม และการสื่อสารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งกรอบความร่วมมือดังกล่าว ทั้ง 2 ฝ่าย ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาการทำงานร่วมกันในด้านต่างๆ อาทิ ด้านไปรษณีย์ โทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านรัฐบาลดิจิทัล ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมไอซีทีและดิจิทัล ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content) และการบริการที่เกี่ยวข้อง ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านบรอดแบนด์ และการพัฒนาการให้บริการ
          
ด้านนวัตกรรมไอซีทีและเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น Big Data, Internet of Things (IoT) และ Cloud Computing ด้านโอกาสทางเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น การรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส่งเสริมโอกาสและศักยภาพของประชาชน (Digital Inclusion) และการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ด้านการวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมในด้านไปรษณีย์ โทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ รวมถึงความร่วมมือและความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่วิสาหกิจเพื่อสร้างความร่วมมือด้านไปรษณีย์ โทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนสาขาอื่นๆ เป็นต้น
          
โดยในส่วนของรูปแบบการดำเนินงานในความร่วมมือของบันทึกความเข้าใจฯ ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับความสำเร็จ ความก้าวหน้า และแผนการพัฒนาในด้านไปรษณีย์ โทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีดิจิทัล การแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือน การประชุมหารือ การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่เกี่ยวข้อง การดำเนินโครงการความร่วมมือ (Joint Projects) ในด้านไปรษณีย์ โทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีดิจิทัล การอำนวยความสะดวกให้แก่ธุรกิจ Startup ในด้านไอซีทีและเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดนิทรรศการ โครงการฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนา และรูปแบบความร่วมมือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
          
"เป็นครั้งแรกที่ได้ลงนามในการทำงานด้วยกันอย่างเป็นทางการ เพื่อสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพในการร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ลงทุนเคเบิลใต้น้ำ ที่ประเทศไทย โดยทาง บมจ.กสท โทรคมนาคม กำลังลงทุนสร้างเคเบิลใต้น้ำไทย -ฮ่องกง ซึ่งทางสปป.ลาวมีความสนใจร่วมลงทุนเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อเคเบิลใต้น้ำมายังสปป.ลาวได้ ซึ่งจะได้ประโยชน์ร่วมกัน"
       


วันนี้ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันเข้าพรรษาเมื่อพูดถึงคำว่า "เข้าพรรษา"สิ่งแรกที่คนไทยแทบทุกคนนึกถึง คือ คำว่า "ทำบุญ"เรื่องบุญนั้น..........

'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'
การเมืองเรื่อง 'คิดกันไปเอง'
ว่าด้วยเรื่อง"ลูกหลานจัญไร"