ชง"โนรา-ต้มยำกุ้ง"ขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมมนุษยชาติ  


   

cr.sites.google.com


22 ม.ค.62- นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ครั้งที่1/2562 ว่า ตามที่ โขน ของไทย ได้รับการขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติของยูเนสโก ปี 2561 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) จึงได้เสนอแผนการจัดงานเทศกาลโขนเพื่อเฉลิมฉลองโขนในวาระดังกล่าว โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนกำหนดจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เน้นสร้างความตระหนักและการรับรู้ให้เข้าถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ในช่องทาง สื่อโซเชียลมีเดีย โทรทัศน์ และตามสถานที่สาธารณะ  ประกอบด้วย กิจกรรมการแสดงโขน ณ โรงละครแห่งชาติ โดยสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ระหว่าง ก.พ.-มี.ค. การแสดงโขนสัญจร 4 ภูมิภาค ในช่วงเดือน มี.ค. การสร้างภาพยนตร์รามเกียรติ์แอนิเมชั่น ตอน รามาวตาร และจัดฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ  งานมหกรรมโขนในกรุงเทพฯ วันที่ 6-8 เม.ย. และการประชุมวิชาการระดับชาติและการเสวนานานาชาติ เรื่อง โขน : คุณค่าและความสำคัญในฐานะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ ในช่วงปลายเดือนเม.ย. ที่ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 


  นายวีระ กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกันที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบให้มีการเสนอ โนรา ศิลปะการแสดงในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศไทยแล้วเมื่อปี 2552  ต่อยูเนสโก เพื่อขอขึ้นบัญชีประเภทรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ปี 2363โดยขณะนี้ได้มีคณะทำงาน ผู้ทรงคุณวุฒิ จัดทำข้อมูล โนราให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาของยูเนสโกแล้ว และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ สวธ.จะนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขอความเห็นชอบก่อนเสนอต่อยูเนสโก นอกจากนี้ ยังเห็นชอบแนวทางเสนอรายการ ต้มยำกุ้ง ขึ้นบัญชีมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ต่อยูเนสโก เป็นรายการต่อไปด้วย โดยให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำข้อมูลมรดกภูมิปัญญาต้มยำกุ้งโดยเฉพาะอย่างเร่งด่วน


 "ที่ประชุมได้พิจารณา เห็นว่า โนรา มีคุณสมบัติสมบูรณ์ตรงตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของยูเนสโกกำหนด  โดยมีความสอดคล้องกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมใน 4 ลักษณะ ได้แก่ ธรรมเนียมและการแสดงออกทางมุขปาฐะ ศิลปะการแสดง การปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม งานเทศกาล และงานช่างฝีมือดั้งเดิม รวมทั้งเป็นศิลปะการแสดงที่ทุกเพศ ทุกวัย สามารถเข้าฝึกทักษะการแสดงได้ มีการไหว้ครูเป็นขนบจารีตที่สำคัญยิ่ง การขึ้นบัญชีโนรานี้จะส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่แสดงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างกว้างขวาง และทำให้เข้าใจถึงความคล้ายและความแตกต่างของมรดกภูมิปัญญาทั้งในและนอกภูมิภาค ทั้งนี้ ศิลปินและชุมชนโนรา ร่วมกับ สวธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดทำมาตรการสงวนรักษาโนราให้คงอยู่และป้องกันมิให้นำไปใช้ในทางที่เสื่อมเสีย  และได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง และให้ความเห็นชอบ ให้เสนอขอชื่อขึ้นบัญชีต่อองค์การยูเนสโก" นายวีระ กล่าว 
 


พฤหัสฯ-ศุกร์ "๒๕-๒๖ ก.ค." นี้ ที่เวที ทีโอที แจ้งวัฒนะ"ค้าน-รัฐบาล-วุฒิสมาชิก".........ยกทีมสามเส้าปะทะในศึก "แถลงนโยบายรัฐบาล" โดยประธานรัฐสภา "ชวน หลีกภัย" เป็นโปรโมเตอร์ใหญ่

'เลี้ยงลูกสไตล์อิสราเอล'
'ประยุทธ์-ธนาธร' หวยออกที่ใคร?
"ขายชาติ" ปรากฏว่า "ขาดทุน"
'ช่วยกันมองประเทศสักครั้ง'
เรื่อง 'แค้นกับค้าน' ในสภา
ล้างมรดก คสช.=ดับอนาคตใหม่