ประชาชนหวังให้รัฐเลิกสิทธิต่างชาติใช้ประโยชน์จากกัญชาไทย


เพิ่มเพื่อน    

 

27  ม.ค. 2562  นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง หยุดต่างชาติเป็นเจ้าของกัญชาไทย กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 1,064 ตัวอย่าง โดยดำเนินโครงการระหว่าง วันที่ 20 - 26 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา พบว่าประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 85.6 ไม่สบายใจ เป็นห่วง เรื่องการขอจดจองสิทธิของชาวต่างชาติเป็นเจ้าของใช้ประโยชน์กัญชาของไทย โดยประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 60.7 ระบุ คนในรัฐบาลบางคนได้ประโยชน์จากการเอื้อให้สิทธิชาวต่างชาติเป็นเจ้าของใช้ประโยชน์กัญชาของไทย 

รองลงมาคือ ร้อยละ 52.6 ระบุพรรคการเมืองบางพรรคได้ประโยชน์ ร้อยละ 46.3 ระบุข้าราชการบางคน และร้อยละ 16.4 ระบุ สมาชิก สนช. บางคน นอกจากนี้ ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 89.4 กังวลว่า ผลประโยชน์ชาติจะเสียหาย คนไทยเสียโอกาส ถ้าชาวต่างชาติได้สิทธิเป็นเจ้าของใช้ประโยชน์กัญชาของไทย ในขณะที่ร้อยละ 10.6 ไม่กังวล

ที่น่าพิจารณาคือ ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 86.4 ระบุ รัฐบาลควรให้กระทรวงสาธารณสุข โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เข้ามาดูแลการใช้ประโยชน์จากกัญชาของไทย รองลงมาคือร้อยละ 26.0 ระบุตำรวจ ร้อยละ 16.4 ระบุกระทรวงพาณิชย์ ร้อยละ 14.0 ระบุอัยการ และร้อยละ 8.2 ระบุสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)  

ที่น่าสนใจคือ เมื่อถามความเห็นของประชาชนต่อ การยกเลิกการจดจองสิทธิของชาวต่างชาติในการเป็นเจ้าของใช้ประโยชน์กัญชาของไทย (หยุดต่างชาติเป็นเจ้าของกัญชาไทย) พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 90.6 ระบุ ควรยกเลิกทันที เพื่อหยุดต่างชาติเป็นเจ้าของกัญชาไทย ในขณะที่ร้อยละ 9.4 ระบุไม่ควรยกเลิก


จบ..... นับจากวันนี้เป็นต้นไป จะเหลือแค่ยาสีฟัน "เทพไท" เท่านั้น ปรากฏชื่อในท้องตลาด ส่วนคนชื่อ "เทพไท เสนพงศ์" จะไม่ปรากฏชื่อทั้งในท้องตลาดการเมืองและการเลือกตั้ง ตลอดไป (กาลนาน...เทอญ)

'สามสัส' ในภาวะ 'ระส่ำสัส'
ภาษาไทยวันนี้ 'ภาษีกู'
กล้วยดิบ 'วัคซีน' พื้นบ้าน
"SCG ผู้ปิดทองหลังโควิด"
ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ