พระราชทานยศร้อยตํารวจตรีเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ตํารวจชั้นประทวนยศดาบตํารวจจำนวน 59 ราย


เพิ่มเพื่อน    

28 ม.ค.62 - ราชกิจจานุเบกษา  เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานยศตํารวจเป็นกรณีพิเศษ

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศร้อยตํารวจตรีเป็นกรณีพิเศษให้แก่ ข้าราชการตํารวจชั้นประทวนยศดาบตํารวจที่มีความประพฤติเรียบร้อยและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยอุตสาหะตลอดมา ซึ่งจะครบเกษียณอายุราชการในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๕๙ ราย ดังนี้ อ่านทั้งหมด


"การดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง ต้องอาศัยรายได้ของพรรคการเมือง ซึ่งกฎหมายกําหนดแหล่งที่มาไว้ตามมาตรา ๖๒

ภาวะโลก "Covid-19" เซตซีโร
'บทบาท กมธ.ที่น่าทบทวน'
เรื่องกฎหมาย 'สไตล์ปิยบุตร'
พงศกร 'สะท้อนภาพ' ธนาธร
จะเอาให้ 'เผาศาล' กันใช่มั้ย?
จำเลย 'สารภาพ' แต่ดิ้นโชว์