พระราชทานยศร้อยตํารวจตรีเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ตํารวจชั้นประทวนยศดาบตํารวจจำนวน 59 ราย


   

28 ม.ค.62 - ราชกิจจานุเบกษา  เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานยศตํารวจเป็นกรณีพิเศษ

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศร้อยตํารวจตรีเป็นกรณีพิเศษให้แก่ ข้าราชการตํารวจชั้นประทวนยศดาบตํารวจที่มีความประพฤติเรียบร้อยและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยอุตสาหะตลอดมา ซึ่งจะครบเกษียณอายุราชการในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๕๙ ราย ดังนี้ อ่านทั้งหมด


นี่คือ............ ความพยายามสร้าง "หลักฐานเทียม" เพื่อนำไปเสริมวาทกรรม "ประยุทธ์ทำอะไรก็ไม่ผิด" ของฝ่ายค้าน

วาทกรรม 'ไพร่' เพื่อพ่ายสภา
นวัตกรรม 'กล่องข้าวน้อยให้แม่'
ร้อยล้าน ‘ศรัทธาบริการ’ บิณฑ์
'สารอันตรายกับสายน้ำท่วม'
'เส้นทาง ๒ มิติ' รอ.ธรรมนัส
เฉพาะกับ "พระมหากษัตริย์"