เปิด 97 บัญชีรายชื่อเพื่อไทย 'บรรยิน'ลุ้นได้เป็นส.ส.


เพิ่มเพื่อน    

5 ก.พ.62 -  พรรคเพื่อไทยจัดลำดับรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ (เรียงลำดับ)  97 รายชื่อดังนี้        
1.พลตำรวจโท วิโรจน์  เปาอินทร์ โรงเรียนนายร้อย จปร.

2.คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ปริญญาเอก สาขาพระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

3.นายชัยเกษม นิติสิริ  เนติบัณฑิตไทย / ปริญญาโท นิติศาสตร์ Columbia University, สหรัฐอเมริกา 

4.นายภูมิธรรม เวชยชัย ปริญญาโท รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

5.นายเสนาะ เทียนทอง ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

6.ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง  ปริญญาเอก นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

7.นายปลอดประสพ สุรัสวดี     ปริญญาเอก นิเวศวิทยา University of Manitoba Canada 

8.นายโภคิน พลกุล    ปริญญาเอก กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยปารีส ฝรั่งเศส

9.นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10.นายเกรียง กัลป์ตินันท์ ปริญญาโท บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

11.นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง     ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12.นายชูศักดิ์ ศิรินิล  เนติบัณฑิตไทย / ปริญญาโท กฎหมายเปรียบเทียบ Southern Methodist University, Dallas, รัฐเทกซัส สหรัฐอเมริกา

13.นายพงศ์เทพ  เทพกาญจนา  ปริญญาโท นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

14.นายนพดล     ปัทมะ ปริญญาโท นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยลอนดอน 

15.นายพรศักดิ์  เจริญประเสริฐ ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

16.นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

17.นางลดาวัลลิ์       วงศ์ศรีวงศ์ ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

18.นายพินิจ จันทรสุรินทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต ธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารท้องถิ่น มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นจังหวัดอุบลราชธานี 

19.นายอนุสรณ์       วงศ์วรรณ  ปริญญาโท North Carolina State University, สหรัฐอเมริกา

20.นายประยุทธ์     ศิริพานิชย์  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

21.พันตำรวจโทบรรยิน      ตั้งภากรณ์  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รัฐประศาสนศาสตร์ / ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร

22.นายชูชาติ  หาญสวัสดิ์    ปริญญาโท วิศวโยธา UC Longbeach

23.นายอดิศร เพียงเกษ    ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมคธ ประเทศอินเดีย

24.นายธนิก มาสีพิทักษ์ ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มสธ./ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

25.นางสาวตวงรัตน์  โล่ห์สุนทร ปริญญาโท International Management, Monterey Institute of International Study, สหรัฐอเมริกา 

26.นายปวีณ  แซ่จึง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

27.นายพนัส   ทัศนียานนท์    ปริญญาโท นิติศาสตร์  University of  Washington  

28.พลตำรวจเอกวิรุฬห์ พื้นแสน ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 

29.นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาการตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

30.นายพิษณุ หัตถสงเคราะห์ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปริญญาตรี Minnesota State University สหรัฐอเมริกา

31.นายชุมพร พลรักษ์ ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

32.พลตำรวจโทสมศักดิ์ จันทะพิงค์ ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

33.นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล    ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Illinois at Chicago, สหรัฐอเมริกา

34.พลเอกพัลลภ  ปิ่นมณี    ปริญญาตรี  วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อย จปร. 

35.นายชุมสาย  ศรียาภัย    ปริญญาโท กฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

36.นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น    ปริญญาโท การบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอเมริกัน

37.นางดวงแข อรรณนพพร    ปริญญาโท รัฐศาสตร์ วิทยาลัยครูสวนสุนันทา

38.นายวิจักร อากัปกริยา    ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

39.นายนิสิต สินธุไพร ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

40.นางขานิฐาณันท์ เทียมประเสริฐ    ปริญญาโท

41.นายสิทธิชัย   กิตติธเนศวร ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

42.นายสมบัติ รัตโน ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

43.นายจักรพงษ์  แสงมณี    ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ University of Colorado, สหรัฐอเมริกา

44.นางนราภรณ์ ไวยนิยมพงศ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

45.นายธวัชชัย   สุทธิบงกช    ปริญญาโท การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

46.นางสาวภูวนิดา    คุณผลิน    ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

47.นายวิชัย   สามิตร ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคําแหง

48.นายสุรจิตร ยนต์ตระกูล    ปริญญาเอก ด้านวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

49.นางสาวจารุพรรณ  กุลดิลก ปริญญาเอก วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพและเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี

50.นายชาญยุทธ    เฮงตระกูล ปริญญาโท

51.นายปรีชา    ธนานันท์  เนติบัณฑิตไทย 

52.นายเอกพจน์    วงศ์อารยะ  ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

53.นายทรงพล    เกียรติวินัยสกุล ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

54.พลตำรวจโท    วิเชียรโชติ สุกโชติรัตน์ ปริญญาเอก อาชญาวิทยา  Florida State University, สหรัฐอเมริกา

55.นางนันทนา  ตันติทวีโชค    ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

56.นายนิยม ประสงค์ชัยกุล    ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

57.นายศุภณัฐค์ น้อยโสภณ    ปริญญาเอก สื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก

58.นายวัฒนา เซ่งไพเราะ ปริญญาเอก ด้านปรัชญา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

59.นายภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ ปริญญาโท MBA Southeastern University, Washington DC, สหรัฐอเมริกา

60.นายไพโรจน์ วงศ์พรหม ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง / เนติบัณฑิตไทย 

61.นายณรงค์ รุ่งธนวงศ์ ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

62.นายประสพ สารสมัคร ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

63.นางสาวทิพย์สุดา กิจจาพิพัฒน์ ปริญญาเอก การจัดการและการตลาด University of South Australia, ออสเตรเลีย

64.นาย    เทพฤทธิ์     สีน้ำเงิน    ปริญญาโท Stanford Master of Science in Engineering and  Management

65.นางสาวธิดารัตน์ ยิ่งเจริญ ปริญญาโท นโยบายสาธารณะ University of Oxford

66.นายเกรียงไกร    กิตติธเนศวร  ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ออสเตรเลีย

67.นายจำนงค์ ไชยมงคล     ปริญญาเอก สาขาพุทธจิตวิทยา มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

68.นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

69.พลตำรวจตรี ลัทธสัญญา เพียรสมภาร ปริญญาโท นิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

70.พันเอกประวัติ    นิกาญจน์กูล ปริญญาโท โรงเรียนนายร้อย จปร. 

71.นายวิบูลย์ แช่มชื่น ปริญญาเอก การบริหารและการวิจัย มหาวิทยาลัยฮิโรชิมา ญี่ปุ่น

72.นายเณริน จันทกร ปริญญาโท นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

73.พลอากาศเอกชูชาติ ชวนชม ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายเรืออากาศ 

74.นายกมล  บันไดเพชร ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

75.นายเอกกฤษ อุณหกานต์    ปริญญาโท กฎหมายมหาชน / สื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

76.นายณกฤช เศวตนันทน์    ปริญญาโท นิติศาสตร์ UCLA, สหรัฐอเมริกา

77.นายโกวิทย์ ดอกไม้ ปริญญาโท วิทยาลัยครูอุบลราชธานี 

78.พลตำรวจตรีพิเชษฐ์ ปิติเศรษฐพันธุ์ ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

79.นางสิริภา มะดากะกุล ปริญญาโท มหาวิทยาลัยการาจี ปากีสถาน

80.นายยุ้ง จักรไพศาล ปริญญาโท  MSC International Business Management University of Surrey, UK

81.นางสาว บุณฑริกา ประสงค์ดี ปริญญาโท บริหารจัดการ มหาวิทยาลัยรัชภาคย์

82.นาย    อลงกรณ์     ทวีรักษา    ปริญญาเอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

83.พลตำรวจตรีธวัช บุญเฟื่อง ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

84.นายวิมล จันทร์จิราวุฒิกุล ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

85.นาย นพชัย ศรีสุวนันท์ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

86.นายภัทร ภมรมนตรี ปริญญาโท นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

87.นายปิยชาติ วีรเดชะ  ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

88.นายอาคม สุวรรณนพ ปริญญาตรี  ไทยคดีศึกษา มสธ 

89.นางพิมพ์ชนา โหสกุล  ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

90.นายวรกร คำสิงห์นอก ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศรีปทุม

91.นายสมบูรณ์ นาคะอินทร์    ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ ปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

92.นางสาวชัชฎา     ชัยชูชนะภัย Diploma

93.นายเทอดธนัท สีเขียว    ปริญญาเอก สาขาการจัดการสาธารณะ มหาวิทยาลัยบูรพา

94.นายเอกรัฐ     สมันตรัฐ     ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  Middlesex University, UK

95.นายอภิวัฒน์    กองมณี    ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเอแบค

96.นายอภิยุทธ    ณ กาฬสินธุ์ ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

97.นางสาวน้ำฝน    นุตมา ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"