“สรรพากร” ขยายเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตอีก 8 วัน


เพิ่มเพื่อน    


 7 ก.พ. 2562 นายปิ่นสาย สุรัสวดี รักษาการตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้ประกาศขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตออกไปอีก 8 วัน เป็นเวลา 2 ปี นับแต่วันพ้นกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามที่กฎหมายกำหนด โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2562 -31 ม.ค. 2564 เพื่อช่วยให้ผู้เสียภาษีได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการยื่นแบบฯ ได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การชำระภาษี และการนำส่งภาษี จะครอบคลุมภาษีหลายรายการ อาทิ การยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 และ ภ.ง.ด.94 ซึ่งสามารถยื่นรายการทางอินเทอร์เน็ตได้ถึงวันที่ 9 เม.ย. 2562 จากปกติยื่นได้ถึง 1 เม.ย. รวมถึงภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด.50 ภ.ง.ด.52 ภ.ง.ด.55 ภ.ง.ด.51 และ ภ.ง.ด.54 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.2 ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 และ ภ.พ.36 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.ธ.40 ก็จะได้รับการขยายเวลาตามประมวลรัษฎากรผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ www.rd.go.th ออกไปอีก 8 วันด้วย

นายปิ่นสาย กล่าวว่า การขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีทางอินเทอร์เน็ท เพื่อต้องการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือนำส่งภาษียื่นแบบแสดงรายการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ  ขณะเดียวกัน กรมฯยังขอรณรงค์ให้ผู้เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์และลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน ซึ่งผู้เสียภาษี จะได้รับเงินคืนภาษีอย่างถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว

“ข้อมูลสถิติการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี และการขอคืนภาษีในปีภาษี 2560 พบว่าผู้ขอคืนภาษี ส่วนใหญ่มีการผูกบัญชีเงินฝากธนาคารด้วยเลขประจำตัวประชาชน เพื่อรับเงินผ่านระบบการโอนเงินแบบ พร้อมเพย์มากกว่า 70%  และปัจจุบันกรมฯ ได้ปรับปรุงกระบวนการให้บริการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบการโอนเงินแบบผ่านพร้อมเพย์นั้น จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษี ลดภาระในการเดินทางไปธนาคารเพื่อนำเช็คไปเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ไม่ต้องรอรับเช็คคืนภาษีทางไปรษณีย์ รวมทั้งเป็นการแก้ปัญหาเรื่องเช็คคืนภาษีส่งไม่ถึงมือผู้รับหรือเช็คคืนภาษีสูญหายอีกด้วย” นายปิ่นสาย กล่าว


จบ..... นับจากวันนี้เป็นต้นไป จะเหลือแค่ยาสีฟัน "เทพไท" เท่านั้น ปรากฏชื่อในท้องตลาด ส่วนคนชื่อ "เทพไท เสนพงศ์" จะไม่ปรากฏชื่อทั้งในท้องตลาดการเมืองและการเลือกตั้ง ตลอดไป (กาลนาน...เทอญ)

'สามสัส' ในภาวะ 'ระส่ำสัส'
ภาษาไทยวันนี้ 'ภาษีกู'
กล้วยดิบ 'วัคซีน' พื้นบ้าน
"SCG ผู้ปิดทองหลังโควิด"
ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ