กลต.จับมือ แบงก์ชาติ ยกมาตรฐานตัวแทนขายหน่วยลงทุน-ตราสารหนี้


   

 

22 ก.พ. 2562 นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยถึงแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี ตั้งแต่ปี 62-64 ว่า ก.ล.ต.จะส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงบริการในการลงทุนเพิ่มขึ้น ผ่านความร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ยกระดับการขายผลิตภัณฑ์การลงทุน ด้วยการใช้เกณฑ์การกำกับดูแลการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (มาร์เก็ต คอนดัก) มาควบคุมตัวแทนจำหน่ายกองทุนรวม, ตราสารหนี้ ที่มีอยู่ 80,000-90,000 ราย ให้ขายผลิตภัณฑ์การลงทุนตรงกับความเสี่ยงที่นักลงทุนรับได้ หากไม่ดำเนินการตามก็จะถูกลงโทษตามที่กำหนดไว้

"ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์การลงทุน ถือเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญต่อตลาดทุนไทย เพราะเป็นส่วนแรกที่จะให้คำแนะนำต่อประชาชนที่เข้ามาลงทุน ซึ่ง ก.ล.ต.ไม่ใช่แค่ดูแล บล. หรือ บลจ.เท่านั้น แต่ยังรวมถึงตัวแทนขายของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบด้วย จึงต้องควบคุมและสร้างการรับรู้ว่าการขายผลิตภัณฑ์เป็นการขายความน่าเชื่อถือ ไม่ใช่ขายเพื่อรับค่าคอมมิชชั่นเท่านั้น เพราะต้องติดตามและดูแลพอร์ตของผู้ลงทุนด้วย"

ขณะที่ การระดมทุนจะพยายามผลักดันกลุ่มผู้ประกอบการรายเล็กมีโอกาสเข้ามาระดมทุนมากขึ้น ผ่านช่องทางต่าง ๆ และเป็นแหล่งระดมทุนของภาคธุรกิจที่มีธรรมาภิบาลที่ดี รวมถึงเป็นแหล่งระดมทุนของประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจภาพรวม โดยระยะกลางและระยะยาวจะส่งเสริมให้ บล. และบลจ.เข้าไปขายกองทุนรวมยังประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย รวมทั้งสร้างประสิทธิภาพและศักยภาพการแข่งขันของตลาดทุนไทย โดยการยกระดับกระบวนการและสมรรถนะโครงสร้างพื้นฐานรองรับระบบดิจิทัล เพื่อนำไปสู่บริการที่ดีและสะดวกยิ่งขึ้น รวมทั้งเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของตลาดทุนและภาคเศรษฐกิจจริง

นอกจากนี้ จะกำกับดูแลที่เท่าทันกับโลกและลดภาระให้ภาคเอกชน ผ่านการขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับฟินเทค ดำเนินการปฏิรูปกฎเกณฑ์ให้สอดคล้องกับปัจจุบัน และยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลและการบริหารจัดการองค์กร โดยให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด วิธีการทำงาน การใช้เครื่องมือการกำกับดูแลที่หลากหลาย เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการส่งเสริมนวัตกรรมและการจัดการความเสี่ยงได้เหมาะสม
 


ธนาธร".......... กลายเป็น "เด็กสวน" ไปซะแล้ว! เมื่อวาน (๒๓ พ.ค.๖๒) สวมบทพระเอกฟิวเจอริสตา ทำเฟี้ยวใส่ "ศาลรัฐธรรมนูญ"

จากหุ้นถึง 'เงินกู้' ธนาธร
ความคิด 'ส่วนเกิน' ประชาธิปัตย์
ปัญหาพรรคหรือปัญหาประเทศ?
'พระอุปคุต' ผู้ขจัดมารประเทศ
ระบอบทักษิณแพ้อีกยก
เหตุที่ไม่มีรัฐบาลเพื่อไทย