กลต.จับมือ แบงก์ชาติ ยกมาตรฐานตัวแทนขายหน่วยลงทุน-ตราสารหนี้


   

 

22 ก.พ. 2562 นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยถึงแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี ตั้งแต่ปี 62-64 ว่า ก.ล.ต.จะส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงบริการในการลงทุนเพิ่มขึ้น ผ่านความร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ยกระดับการขายผลิตภัณฑ์การลงทุน ด้วยการใช้เกณฑ์การกำกับดูแลการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (มาร์เก็ต คอนดัก) มาควบคุมตัวแทนจำหน่ายกองทุนรวม, ตราสารหนี้ ที่มีอยู่ 80,000-90,000 ราย ให้ขายผลิตภัณฑ์การลงทุนตรงกับความเสี่ยงที่นักลงทุนรับได้ หากไม่ดำเนินการตามก็จะถูกลงโทษตามที่กำหนดไว้

"ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์การลงทุน ถือเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญต่อตลาดทุนไทย เพราะเป็นส่วนแรกที่จะให้คำแนะนำต่อประชาชนที่เข้ามาลงทุน ซึ่ง ก.ล.ต.ไม่ใช่แค่ดูแล บล. หรือ บลจ.เท่านั้น แต่ยังรวมถึงตัวแทนขายของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบด้วย จึงต้องควบคุมและสร้างการรับรู้ว่าการขายผลิตภัณฑ์เป็นการขายความน่าเชื่อถือ ไม่ใช่ขายเพื่อรับค่าคอมมิชชั่นเท่านั้น เพราะต้องติดตามและดูแลพอร์ตของผู้ลงทุนด้วย"

ขณะที่ การระดมทุนจะพยายามผลักดันกลุ่มผู้ประกอบการรายเล็กมีโอกาสเข้ามาระดมทุนมากขึ้น ผ่านช่องทางต่าง ๆ และเป็นแหล่งระดมทุนของภาคธุรกิจที่มีธรรมาภิบาลที่ดี รวมถึงเป็นแหล่งระดมทุนของประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจภาพรวม โดยระยะกลางและระยะยาวจะส่งเสริมให้ บล. และบลจ.เข้าไปขายกองทุนรวมยังประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย รวมทั้งสร้างประสิทธิภาพและศักยภาพการแข่งขันของตลาดทุนไทย โดยการยกระดับกระบวนการและสมรรถนะโครงสร้างพื้นฐานรองรับระบบดิจิทัล เพื่อนำไปสู่บริการที่ดีและสะดวกยิ่งขึ้น รวมทั้งเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของตลาดทุนและภาคเศรษฐกิจจริง

นอกจากนี้ จะกำกับดูแลที่เท่าทันกับโลกและลดภาระให้ภาคเอกชน ผ่านการขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับฟินเทค ดำเนินการปฏิรูปกฎเกณฑ์ให้สอดคล้องกับปัจจุบัน และยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลและการบริหารจัดการองค์กร โดยให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด วิธีการทำงาน การใช้เครื่องมือการกำกับดูแลที่หลากหลาย เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการส่งเสริมนวัตกรรมและการจัดการความเสี่ยงได้เหมาะสม
 


วันนี้......ศุกร์ ๒๒ มีนา.๖๒ วัน "ดิบๆ สุกๆ"ก็จะได้ "โม้เลือกตั้ง" กัน ชนิดปักทวนคาเป็นวันสุดท้ายส่วนพรุ่งนี้ เสาร์ ๒๓ มีนา. วัน "สุกดิบ"

มีอะไรซ่อนอยู่หลัง 'ธนาธร'?
กับ 'ประชาชนฐาน' ที่หายไป
ปรากฏการณ์ของ 'หม่อมเต่า'
แค่ 'ล่วงหน้า' ก็รู้ว่า 'ใครร่วง'
รางๆ รัฐบาล '๗ วันก่อนเลือก'
เมื่อ "ปชป.-พปชร." แหติดตอ