เปิดรายชื่อ98นายตำรวจพ้นหน้าที่ราชองครักษ์พิเศษ


เพิ่มเพื่อน    

13 เม.ย.2562 – กรณีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตร และนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ จำนวน 1,261 นาย ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 92 ง ราชกิจจานุเบกษานั้น มีรายชื่อของนายตำรวจทั้งสิ้น 98 นาย

ทั้งนี้ในรายชื่อทั้ง 98 นายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษประกอบด้วย 1. พล.ต.อ.โกวิท ภักดีภูมิ 2.พล.ต.อ.ไกรสุข สินศุข 3.พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี 4.พล.ต.อ.จำลอง เอี่ยมแจ้งพันธุ์ 5.พล.ต.อ.จิโรจน์ ไชยชิต 6.พล.ต.อ.เจตน์ มงคลหัตถี 7.พล.ต.อ.เจษฎา อินทรสถิตย์ 8.พล.ต.อ.ชนินทร์ ปรีชาหาญ 9.พล.ต.อ.ชลธาร จิราณรงค์ 10.พล.ต.อ.ชลอ ชูวงษ์ 11.พล.ต.อ.ชวลิต ยอดมณี 12.พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ 13.พล.ต.อ.ชัยยง กีรติขจร 14.พล.ต.อ.ชาญ รัตนธรรม 15.พล.ต.อ.ชาญวุฒิ วัชรพุกก์

16.พล.ต.อ.ชาตรี สุนทรศร 17.พล.ต.อ.ณรงค์วิช ไทยทอง 18.พล.ต.อ.ธวัชชัย ภัยลี้ 19.พล.ต.อ.ธานี สมบูรณ์ทรัพย์ 20.พล.ต.อ.นพดล สมบูรณ์ทรัพย์ 21.พล.ต.อ.นิสสัย บุญศิริ 22.พล.ต.อ.บุญชู วังกานนท์ 23.พล.ต.อ.บุญทิน วงศ์รักมิตร 24.พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บาเพ็ญบุญ 25.พล.ต.อ.บุญฤทธิ์ รัตนะพร 26.พล.ต.อ.บุญศรี หุ่นสวัสดิ์
27.พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ 28.พล.ต.อ.ประจิตต์ แสงสุบิน 29.พล.ต.อ.ประทิน สันติประภพ 30.พล.ต.อ.ประสาน วงศ์ใหญ่ 

31.พล.ต.อ.ปิยะ เจียมไชยศรี 32.พล.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ โรหิโตปการ 33.พล.ต.อ.พงษ์อำมาตย์ อมาตยกุล 34.พล.ต.อ.พรศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ 35.พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ 36.พล.ต.อ.พิชิต ควรเดชะคุปต์ 37.พล.ต.อ.พีระ พุ่มพิเชฏฐ์ 38.พล.ต.อ.ภาณุพงศ์ สิงหรา ณ อยุธยา 39.พล.ต.อ.ภาสกร โพธิสุวรรณ 40.พล.ต.อ.เรืองศักดิ์ จริตเอก 41.พล.ต.อ.ล้วน ปานรศทิพย์ 42.พล.ต.อ.วงกต มณีรินทร์ 43.พล.ต.อ.วันชัย ศรีนวลนัด 44.พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี 45.พล.ต.อ.วิสุทธิ์ กิตติวัฒน์

46.พล.ต.อ.วีระ วิสุทธกุล 47.พล.ต.อ.วุฑฒิชัย ศรีรัตนวุฑฒิ 48.พล.ต.อ.วุฒิ พัวเวส 49.พล.ต.อ.สถาพร หลาวทอง 50.พล.ต.อ.สนอง วัฒนวรางกูร 51.พล.ต.อ.สมชาย ไชยเวช 52.พล.ต.อ.สมชาย มิลินทางกูร 53.พล.ต.อ.สมชาย วาณิชเสนี 54.พล.ต.อ.สมบัติ อมรวิวัฒน์ 55.พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง 56.พล.ต.อ.สันต์ ศรุตานนท์ 57.พล.ต.อ.สุเทพ ธรรมรักษ์ 58.พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ 59.พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ 60.พล.ต.อ.สุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล

61.พล.ต.อ.สุวัฒน์ ธารงศรีสกุล 62.พล.ต.อ.อชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช 63.พล.ต.อ.อมรินทร์ อัครวงษ์ 64.พล.ต.อ.อัยยรัช เวสสะโกศล 65.พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง 66.พล.ต.อ.อิสระพันธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 67.พล.ต.อ.อุดม รักศิลธรรม 68.พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ 69.พล.ต.อ.ปานศิริ ประภาวัต 70.พล.ต.อ.รชต เย็นทรวง 71.พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ 72.พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว 73.พล.ต.อ.อำนาจ อันอาตม์งาม 74.พล.ต.ท.ประจง สิทธิไชย 75.พล.ต.ท.พาสน์ ประทีปะเสน

76.พล.ต.ท.พิงพันธุ์ เนตรรังสี 77.พล.ต.ท.ไมตรี เรืองตระกูล 78.พล.ต.ท.วิศิษฎ์ สังคหะพงศ์ 79.พล.ต.ท.สำเนา วิทิศวรการ 80.พล.ต.ท.พงษ์สันต์ เจียมอ่อน 81.พล.ต.ท.วรศักดิ์ นพสิทธิพร 82.พล.ต.ท.วันชัย ถนัดกิจ 83.พล.ต.ท.อนุชัย เล็กบำรุง 84.พล.ต.ต.เฉลิมพงศ์ โกมารกุล ณ นคร 85.พล.ต.ต.รังษี อินทโกศัย 86.พล.ต.ต.สุเมธ เรืองสวัสดิ์ 87.พล.ต.ต.ชิษณุพงศ์ ยุกตะทัต 88.พล.ต.ต.ธัชชัย หงส์ทอง 89.พล.ต.ต.ธารา ปุณศรี 90.พล.ต.ต.ปรีชา ธิมามนตรี 91.พล.ต.ต.พศิน นกสกุล 92.พล.ต.ต.ไมตรี ศรีวัชรานนท์ 93.พล.ต.ต.สาโรจน์ พรหมเจริญ 94.พล.ต.ต.สำเริง สุวรรณพงษ์ 95.พล.ต.ต.อนันต์ โตสงวน 96.พล.ต.ต.เอื้อพงศ์ โกมารกุล ณ นคร 97.พ.ต.อ.อภิชาต เรือนทิพย์ 98.พ.ต.อ.สมเดช ตั้งจิตนุสรณ์. 
 


ก็พลอยปีติยินดีไปด้วย......กับพี่น้องชาวใต้ "นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา-สงขลา" ที่มีโอกาสได้รับเสด็จ"สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" พระผู้ซึ่งเป็นแก้วตา-ดวงใจของมวลพสกนิกรไทยทั้งมวล

ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'
ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร
ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน
ใครจะพาประเทศลงเหว!
'ช่อ' ไม่เคยเปลี่ยน
โซเชียลมีเดีย 'อำนาจโลก'