สสก. เขต 3 รวมพลังสร้างมูลค่าเศษวัสดุเหลือใช้ จากไร่นาสู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน


   

นายชาตรี  บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พุทธศักราช 2562 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ในสังกัด จัดทำโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

โดยกรมส่งเสริมการเกษตร มอบหมายให้กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบดำเนินการจัดทำโครงการในโอกาสสำคัญนี้ ซึ่งได้พิจารณากิจกรรมโครงการที่มุ่งเน้นให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มมูลค่าจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันเกิดปัญหาวิกฤตหมอกควันปกคลุม และเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กในหลายพื้นที่ของประเทศไทย โดยมีสาเหตุสำคัญประการหนึ่ง คือ การเผาในพื้นที่การเกษตร ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก รวมทั้งยังส่งผลเสียต่อการทำอาชีพการเกษตรโดยตรงอีกด้วย

 

 และเพื่อการทำเกษตรอย่างยั่งยืน และประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับอย่างแท้จริง  จึงส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรทั้งการพัฒนาผลผลิตให้ได้คุณภาพได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการเน้นปริมาณ ตลอดจนการพัฒนาดูแลดินปุ๋ย วัตถุดิบการเกษตรต่างๆ อย่างต่อเนื่องจึงได้ดำเนินการจัดทำ “โครงการรวมพลังสร้างมูลค่าจากไร่นาสู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในไร่นาและชุมชน เช่น ซังข้าวโพด ฟางข้าว เศษกิ่งไม้ ใบอ้อย ให้เกิดประโยชน์ โดยสร้างเครือข่ายรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างชุมชนผลิตปลอดภัย ลดต้นทุนการผลิต ด้วยการทำปุ๋ยหมักใช้เอง ลดการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร เปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นรายได้

 “ในส่วนสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ได้จัดทำโครงการรวมพลังสร้างมูลค่าจากไร่นาสู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในกิจกรรม การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตลอดจนสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยองมีความรู้ความเข้าใจเพื่อนำไปสนับสนุนและรณรงค์ให้เกษตรกร ลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ใบไม้แห้งและวัชพืช เพื่อลดปัญหาหมอกควัน สร้างสมดุลระบบนิเวศและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

โดยมีบุคคลเป้าหมาย รวมทั้งสิ้น จำนวน 44 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง พนักงานและลูกจ้าง ซึ่งคาดว่าผลจากการดำเนินโครงการ จะมีปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ประเภทใบไม้แห้งและวัชพืช ปริมาณ 30 ตัน เพื่อนำไปใช้ในแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงของสำนักงาน และใช้ในการบำรุงไม้ดอกไม้ประดับภายในพื้นที่ของสำนักงานต่อไป” นายชาตรี  บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว

 

สำหรับ วิธีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ แบบไม่กลับกองจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ใบไม้แห้งและวัชพืชนั้น เกษตรกรสามารถทำได้ด้วยตนเองโดยการรวบรวมวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมากองเพื่อเตรียมทำปุ๋ย ตามขั้นตอนดังนี้

 

กองปุ๋ย ชั้นที่ 1 นำเศษวัสดุมากอง ให้มีความกว้าง 3 เมตร ยาว 5 เมตร  สูง 0.70 เมตร จากนั้น ผสมหัวเชื้อจุลินทรีย์ 1 ซอง กับปุ๋ยหมัก 10 กิโลกรัม  โรยปุ๋ยหมักที่ผสมหัวเชื้อจุลินทรีย์แล้ว ปริมาณ 5 กิโลกรัม บนกองแล้วรดน้ำให้ชุ่ม กองปุ๋ย ชั้นที่ 2 นำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ใบไม้แห้งและวัชพืช มากอง ให้มีความสูง 0.70 เมตร โรยปุ๋ยหมักที่ผสมหัวเชื้อจุลินทรีย์แล้ว ปริมาณ 5 กิโลกรัม บนกอง จากนั้นรอการย่อยสลายจึงนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่เพาะปลูกต่อไป