ศาลสั่งให้ ม.ร.ว.ถนัดศรี เป็นคนไร้ความสามารถ


   

19 เม.ย.62 - ราชกิจจานุเบกษา  เผยแพร่ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเรื่อง ศาลมีคําสั่งให้ หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ เป็นคนไร้ความสามารถและให้อยู่ในความอนุบาลของ หม่อมหลวงภาสันติ สวัสดิวัตน์ ผู้ร้อง