โปรดเกล้าฯให้ข้าราชบริพารพ้นวาระราชองครักษ์ในพระองค์ เนื่องจากบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ถวายงาน


เพิ่มเพื่อน    

23 เม.ย.62- ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศให้ข้าราชบริพารพ้นวาระราชองครักษ์ในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าราชบริพารพ้นวาระราชองครักษ์ในพระองค์  เนื่องจากบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ถวายงาน


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา   ๔  และมาตรา  ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.  ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคล  ของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติ ราชองครักษ์ พุทธศักราช 
๒๔๘๐ 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชบริพารพ้นวาระ ราชองครักษ์ในพระองค์  จานวน  ๒  นาย  
ดังนี้

๑. พลเอก จักรภพ ภูริเดช ตำแหน่ง รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์/ผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์

๒. พันเอก นราพร แสนธิ ตำแหน่ง รักษาราชการ ผู้บังคับการกรมทหารรักษาวังมหาดเล็ก ราชวัลลภรักษาพระองค์   กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์  หน่วยบัญชาการ ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๒๑  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๒  เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓  เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔  ในรัชกาลปัจจุบัน


อืมมมม.....บัตรสนเท่ห์ใบเดียว!กล่าวหา "นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล" ผอ.โรงพยาบาลขอนแก่น รับเงินทอนบริษัทยา ๕%ปลัดฯ สาธารณสุข "นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย"

"ลุง" แห่งยุคนิวนอร์มอล 
"การเมืองพรรค-การเมืองหมอ"
"มายาประชาธิปไตยเลือกตั้ง"
พปชร.ที่ 'อยู่เป็น-อยู่ไม่เป็น'
"การเมืองวันที่ไม่มีประยุทธ์"
เมื่อ "ทัวร์ลง" เดือนพฤษภา.