โปรดเกล้าฯให้ข้าราชบริพารพ้นวาระราชองครักษ์ในพระองค์ เนื่องจากบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ถวายงาน


เพิ่มเพื่อน    

23 เม.ย.62- ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศให้ข้าราชบริพารพ้นวาระราชองครักษ์ในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าราชบริพารพ้นวาระราชองครักษ์ในพระองค์  เนื่องจากบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ถวายงาน


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา   ๔  และมาตรา  ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.  ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคล  ของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติ ราชองครักษ์ พุทธศักราช 
๒๔๘๐ 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชบริพารพ้นวาระ ราชองครักษ์ในพระองค์  จานวน  ๒  นาย  
ดังนี้

๑. พลเอก จักรภพ ภูริเดช ตำแหน่ง รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์/ผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์

๒. พันเอก นราพร แสนธิ ตำแหน่ง รักษาราชการ ผู้บังคับการกรมทหารรักษาวังมหาดเล็ก ราชวัลลภรักษาพระองค์   กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์  หน่วยบัญชาการ ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๒๑  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๒  เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓  เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔  ในรัชกาลปัจจุบัน


คนกรุงโปรดทราบ........ กทม.ยกเลิกคำสั่ง "ครึ่งปิด-ครึ่งเปิด" กรุงเทพฯ ๒๒ วัน จาก ๒๑ มี.ค.-๑๒ เม.ย.แล้วนะ แต่ อ๊ะ..อ๊ะ ฟังก่อน อย่าเพิ่งซ่า!

'เหนื่อยนักก็พักตีกันก่อน'
ทั้ง"พระคุณ-พระเดช"คู่กัน
"ถึงฉุกเฉินพวกโคก็ยังฉุน"
ที่สุด 'ในสถานการณ์' คิดบวก
โควิด-๑๙ 'ภาคนรก-สวรรค์'
'ปิดประเทศ' แล้วยังไม่รู้ตัว?